Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/29690/SGA, 6 oktober 2022, schorsing
Uitspraakdatum:06-10-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          22/29690/SGA

      

Betreft [verzoeker]

Datum 6 oktober 2022

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [verzoeker] (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

De directeur van de Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel (hierna: de directeur) heeft beslist om verzoeker een aantal toezichtmaatregelen op te leggen, voor de duur van drie maanden, ingaande op 29 september 2022 om 7:30 uur en eindigend op 29 december 2022 om 7:30 uur.

 

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

 

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek en van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het schorsingsverzoek zal worden ingeschreven als klaagschrift (beklagkenmerk IJ-2022-001466).

 

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval.

 

Voorafgaand merkt de voorzitter het volgende op.

In de bestreden beslissing staat vermeld ¨drie maanden een waarschuwing om tot de volgende maatregel over te gaan¨. De voorzitter gaat er, gelet op de schriftelijke reactie van de directeur en de verdere inhoud van de bestreden beslissing, echter vanuit dat op dit moment geen sprake is van een waarschuwing, maar dat de directeur met de bestreden beslissing maatregelen heeft opgelegd aan verzoeker. De voorzitter zal het verzoek daarom inhoudelijk beoordelen.

 

Uit de schriftelijke reactie van de directeur, waaronder een rapportage van het Gedetineerden Recherche Informatiepunt van 26 september 2022, komt naar voren dat aan verzoeker een aantal maatregelen is opgelegd op grond waarvan toezicht wordt gehouden op zijn contacten met de buitenwereld (post, telefoongesprekken en bezoek). Verzoeker verblijft in detentie vanwege verdenkingen van opruiing tot geweld tegen (semi) publieke instanties. Verzoeker heeft op 15, 16 en 19 september 2022 zonder toestemming van de directie contact gehad of gezocht met de media en (audio)berichten op het internet geplaatst of laten plaatsen. In zijn berichten verwijst verzoeker herhaaldelijk naar de directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, de officier van justitie in zijn strafzaak en een landsadvocaat. Deze berichten zijn vervolgens breed gedeeld binnen verschillende (social) media groepen. Gelet op de verdenkingen tegen verzoeker acht de directeur de bestreden toezichtmaatregelen noodzakelijk om voortgezet crimineel handelen in detentie te voorkomen en in het kader van de orde, rust en veiligheid in de inrichting. Op basis van nieuwe informatie kan de einddatum van de bestreden beslissing worden gewijzigd, aldus de directeur.

 

Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter – en zonder nadere toelichting van verzoeker – zijn de opgelegde toezichtmaatregelen noodzakelijk met het oog op de handhaving van de orde en veiligheid in de inrichting dan wel ter voorkoming van voortgezet crimineel handelen in detentie. Gelet daarop kan de beslissing van de directeur op voorhand niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De voorzitter zal het verzoek daarom afwijzen.

 

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

 

Deze uitspraak is op 6 oktober 2022 gedaan door mr. A.M.G. Smit, voorzitter, bijgestaan door mr. L. van der Linden, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven