Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0634/GB, 2 juni 2008, beroep
Uitspraakdatum:02-06-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/634/GB

Betreft: [klager] datum: 2 juni 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 maart 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.)/ISD Roermond afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 26 januari 2007 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. De Boschpoort te Breda.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klagers ouders zijn overleden in de periode dat klager in detentie zit. Klager zat in het h.v.b. Arnhem-Zuid en hij is daarna overgeplaatst naar het h.v.b./ISD Roermond. Vervolgens is klager overgeplaatst naar het h.v.b. De Boschpoort te Breda. Klager
wil heel graag bezoek ontvangen van zijn broer en zus. Zij willen klager ook bezoeken, maar voor hen is Breda te ver.
Vóór de opname in de therapeutische gemeenschap in Heerlen was klager ook gedetineerd in Roermond.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager zat voorheen gedetineerd in het h.v.b./ISD Roermond. Op 23 oktober 2007 werd de voorlopige hechtenis van klager geschorst. Vervolgens moest klager zich melden. Hij heeft dit niet gedaan. Klager is op 17 januari 2008 opgepakt. Per die datum is
klager door het Bureau capaciteit en logistiek (BCL) in het h.v.b. De Boschpoort geplaatst.
Op 13 februari 2008 heeft klager om overplaatsing naar het h.v.b./ISD Roermond verzocht. De reden hiervoor is dat het bezoek uit Venlo komt, de kosten die het bezoek met zich meebrengen en het feit dat klagers zus vrij moet nemen om klager te bezoeken.
Klager heeft drie personen die hem mogen bezoeken. Tot op heden heeft alleen de raadsman klager bezocht. Het laatste bezoekmoment van familie op 1 april 2008 is geannuleerd. Het is niet bekend of klager dat heeft geannuleerd of het bezoek.
De reden dat klager (die gedetineerd zit voor het parket Roermond) in het h.v.b. De Boschpoort is geplaatst, is dat de capaciteit van de huizen van bewaring in het zuiden van Nederland zeer beperkt is. De bestemmingsaanwijzingen 2007 liggen hieraan ten
grondslag. Vanwege het nijpende tekort dienen de selectiefunctionarissen zeer terughoudend te zijn met plaatsingen aldaar. Overplaatsing op basis van parket van insluiting c.q. bezoektechnische redenen kan niet langer gehonoreerd worden, tenzij sprake
is van een zeer uitzonderlijke geval, waarbij een onderbouwing van een deskundige (medicus, psycholoog, reclassering etc...) nodig is.
Uit informatie van 31 maart 2008 blijkt dat de eerste tien dagen slechts één reguliere cel vrijkomt maar dat er tevens reeds voorgeleidingen van het parket Maastricht en Roermond bekend zijn.
Samenvattend is er momenteel geen mogelijkheid om klager naar het h.v.b./ISD Roermond over te plaatsen. Nadat klager is afgestraft en hij in aanmerking komt voor plaatsing in een gevangenis, kan opnieuw bekeken worden of rekening gehouden kan worden
met
klagers voorkeur.

4. De beoordeling
4.1. Na indiening van het beroepschrift, is klager op 15 april 2008 door de Rechtbank te Roermond tot vrijheidsstraf veroordeeld. Klager heeft tegen de veroordeling hoger beroep aangetekend. Klager behoort, gelet op zijn status als veroordeelde in
afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Uitgangspunt van de wetgever is dat voorlopig gehechten, gelet op het belang van een goede rechtsgang, in een h.v.b. worden geplaatst in dan wel nabij het arrondissement van vervolging. Slechts in geval van aanwezigheid van bijzondere
omstandigheden betreffende de persoon van de gedetineerde kan van dit uitgangspunt worden afgeweken. Gebrek aan detentiecapaciteit in de arrondissementen Maastricht en Roermond, zoals dit recentelijk is ontstaan, heeft tot gevolg dat voorlopig
gehechten
in deze arrondissementen niet in maar buiten die arrondissementen worden geplaatst. Klager die wordt vervolgd in het arrondissement Roermond, heeft verzocht om plaatsing in het h.v.b/ISD Roermond. Het overplaatsingverzoek is, gelet op de door hem
aangevoerde redenen, begrijpelijk. Dit verzoek past tevens bij het hiervoor geformuleerde uitgangspunt van de wetgever. Echter, nu in de motivering van de bestreden beslissing aandacht is besteed aan de belangen van een goede rechtsgang en aan de vraag
waarom klager niet op de wachtlijst kan worden geplaatst, kan worden aangenomen dat de bestreden beslissing voldoende met redenen is omkleed.
Hetgeen door klager is aangevoerd omtrent de (financiële) problemen voor zijn bezoek om hem te komen bezoeken, is geen reden voor een gegrondverklaring van het beroep nu aan de hand van de gegeven toelichting niet kan worden bepaald of zijn bezoekers
al
dan niet in aanmerking komen voor extra bijstand.
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, kan bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en omstandigheden, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 2 juni 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven