Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1156/SGB, 23 mei 2008, schorsing
Uitspraakdatum:23-05-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/1156/SGB

Betreft: [klager] datum: 23 mei 2008

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. R. Oude Breuil, namens

[...], verder verzoeker te noemen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 73, vierde lid, juncto artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris d.d. 13 maart 2008 zich op 7 april 2008, bij beslissing van 29
april 2008 verlengd tot 14 juli 2008, te melden in de gevangenis Bankenbosch te Veenhuizen.

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van het beroepschrift van 13 mei 2008, de reactie van de selectiefunctionaris van 20 mei 2008, alsmede de overige onderliggende stukken.

1. De standpunten van verzoeker en de selectiefunctionaris
Namens verzoeker is aangevoerd dat niet valt in te zien waarom klager niet in ploegendienst kan werken gedurende de nacht.

Uit de inlichtingen van de selectiefunctionaris komt naar voren dat klager is uitgenodigd voor een intake, in welk gesprek de werktijden aan de orde zijn gesteld. Klager is in overweging gegeven met zijn werkgever in contact te treden over de
mogelijkheid tijdelijk andere uren te werken, in elk geval gelegen tussen 6.00 uur en 23.00 uur. Klager was hiertoe niet bereid. De PIA is, onder verantwoordelijkheid van de directeur, belast met de controle en het toezicht op de tenuitvoerlegging van
de vrijheidsstraf onder elektronische detentie. Gedurende de nachtdienst kan de PIA deze controle en het toezicht niet uitoefenen en kan er geen garantie geboden worden op een goed verloop van deze detentiemodaliteit

2. De beoordeling
2.1 De voorzitter stelt voorop dat in het kader van een verzoek om schorsing van een beslissing van de selectiefunctionaris slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist.

2.3 In de onderhavige zaak speelt de vraag of de selectiefunctionaris, gelet op artikel 7a van de Penitentiaire maatregel, terecht heeft bepaald dat geen elektronisch toezicht wordt toegepast omdat bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding
geven.
De door de selectiefunctionaris daarvoor gegeven redenen kunnen diens beslissing voldoende dragen. Naar het oordeel van de voorzitter doen zich, mede gelet op de datum dat verzoeker zich in de inrichting dient te melden (14 juli 2008), geen
omstandigheden voor die meebrengen dat de voorzitter met voorbijgaan van de behandeling van de zaak door de beroepscommissie onmiddellijk een voorlopige voorziening zou moeten treffen. Het schorsingsverzoek zal daarom worden afgewezen.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gegeven door mr. J. Lamens, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris op 23 mei 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven