Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7961/GA, 25 oktober 2022, beroep
Uitspraakdatum:25-10-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          R-20/7961/GA

              

Betreft [klager]

Datum 25 oktober 2022

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van de directeur van het Detentiecentrum (DC) Rotterdam (hierna: de directeur)

1. De procedure

[klager] (hierna: klager) heeft beklag ingesteld tegen een disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, zonder televisie, vanwege het hebben van een telefoonoplader in zijn cel, ingaande op 21 juli 2020.

De beklagrechter bij het DC Rotterdam heeft op 27 augustus 2020 het beklag gegrond verklaard en daarbij aan klager een tegemoetkoming toegekend van €22,50 (DT-2020-232). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

De directeur heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft de directeur en klager in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van de directeur

Klager heeft geen recht op de aan hem toegekende tegemoetkoming nu uit informatie van 24 juli 2020 is gebleken dat klager zijn beklag heeft ingetrokken en hiervoor is gecompenseerd met een pakje sigaretten en een extra Skype-moment. Klager heeft een intrekkingsformulier ingevuld en ondertekend.

Verzocht wordt het beroep gegrond te verklaren en de uitspraak van de beklagrechter te vernietigen.

Standpunt van klager

Klager heeft geen standpunt op het beroepschrift kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

Naar het oordeel van de beroepscommissie is onvoldoende aannemelijk geworden dat klager bewust afstand heeft gedaan van de verdere behandeling van het beklag. De beroepscommissie neemt daarbij in aanmerking dat op het formulier van intrekking van beklag staat vermeld dat het (reeds ingetrokken) beklag zou zijn ingediend op 22 juli 2020, terwijl klager op 21 juli 2020 beklag heeft ingesteld. Daarnaast vermeldt het intrekkingsformulier geen beklagnummer en is de beroepscommissie niet gebleken dat het intrekken van het beklag op een eerdere (andere) beklagzitting is besproken.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met aanvulling van de gronden.

 

Deze uitspraak is op 25 oktober 2022 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. T.B. Trotman, voorzitter, mr. J.B. Oreel en mr. R. Raat, leden, bijgestaan door mr. D. Boessenkool, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven