Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0406/GM, 14 mei 2008, beroep
Uitspraakdatum:14-05-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/406/GM

betreft: [klager] datum: 14 mei 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Haaglanden, locatie Zoetermeer,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 13 februari 2008 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 17 april 2008, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. A.M.S. Moeniralam, en de [...], hoofd medische dienst van de locatie Zoetermeer.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 16 november 2007, houdt in dat klager ten onrechte arbeidsgeschikt is bevonden.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Door en namens klager is het volgende aangevoerd. De medische dienst heeft de brief van het AMC van 20 november 2006 niet goed gelezen. Uit de brief volgt dat een operatieve behandeling, te weten een pancreaticojejunostomie met resectie van de kop van
de pancreas wordt geadviseerd. Hiervoor zal klager verwezen moeten worden naar een daarvoor kundig chirurg in het AMC. Het probleem is nog steeds aanwezig en uit zich in het recidiverend opvlammen van de pancreatitis. De afspraak voor een operatie is
nooit gemaakt, omdat de medische dienst geen aanleiding ziet om klager opnieuw bij de specialist in het AMC aan te bieden. Volgens klager is hem meegedeeld dat hij pas naar het AMC zal gaan als de ontsteking weer gaat opspelen. Dit kan niet de
bedoeling
zijn nu juist in een rustige fase geopereerd dient te worden. Het betreft een ingrijpende operatie. Blijkbaar is er na 20 november 2006 door de medische dienst niets meer ondernomen. Klager slikt iedere dag allerlei pillen om de pijn te onderdrukken.
Dat is niet nodig als de steen wordt verwijderd. Momenteel is de alvleesklier rustig, maar een paar weken geleden moest klager nog naar de EHBO.
In het dossier bevinden zich geen stukken waaruit blijkt op welke gronden het PMO tot de conclusie komt dat klager arbeidsgeschikt zou zijn. Er wordt slechts in algemene bewoordingen gewezen op de functie van arbeid in detentie en wat het doel is van
arbeid in detentie. Ook ontbreken stukken betreffende de depressie van klager. Klager is onder behandeling van de psychiater en de psycholoog. Voorgeschreven medicatie voor zijn psychische klachten wordt afgebouwd, omdat hij een kasplantje aan het
worden was. Ook over klagers nekhernia zijn geen stukken ontvangen. Klager draagt al jaren een nekband. Hij heeft ook in zijn klacht vermeld dat hij in verband met nekklachten is gezien door de neuroloog. Hij heeft geen aparte medicatie voor de
nekhernia omdat hem al Tramadol is voorgeschreven voor de alvleesklier. Hij kan niet te lang zitten omdat hij dan last krijgt van zijn nek. Zijn werk bestaat momenteel uit het in elkaar zetten van veertjes en klemmetjes. Hij probeert het zo lang
mogelijk vol te houden, maar hij is zwak. De werkmeester houdt er wel rekening mee. Klager was in Vught arbeidsongeschikt verklaard. De beroepscommissie is alleen over de ontsteking van de pancreas geïnformeerd. Dit geeft geen volledig beeld van
hetgeen
klager mankeert. Het totale ziektebeeld dient te worden bekeken. De ernst van de klagers ziekte en de gevolgen daarvan voor zijn functioneren worden door het PMO onderschat. De brieven van het AMC en van Bronovo roepen twijfel op voor wat betreft de
conclusies van het PMO. Er zijn wel degelijk medische gronden aanwezig, die rechtstreeks verband houden met functionele beperkingen in arbeidssituaties en die de conclusie rechtvaardigen dat klager arbeidsongeschikt is. Klager wil over een tijdje
rechten gaan studeren en heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij de afdeling onderwijs.

Het hoofd van de medische dienst heeft het volgende standpunt ingenomen.
Arbeid heeft een andere functie in detentie dan in de vrije maatschappij. Arbeid heeft mede tot doel een zinvolle dagbesteding te geven. Dat klager tijdens de arbeid af en toe van zijn stoel afkomt of rust is geen enkel bezwaar. Als de werkmeester zou
zien dat het echt niet gaat dan houdt het op. Er wordt rekening gehouden met klagers mogelijkheden. Klagers situatie is in het PMO besproken en de uitkomst was dat klager arbeidsgeschikt is bevonden.

3. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt dat klager heeft aangegeven dat hij in verband met een nekhernia, een ontsteking aan de alvleesklier en psychische klachten arbeidsongeschikt is. Volgens de overgelegde gegevens van het AMC dient er gezien het
toestandsbeeld geen operatie op korte termijn plaats te vinden. Uit de medische gegevens van de inrichting blijkt verder dat klager in het PMO, het overleg van inrichtingarts, psychiater en psycholoog, is besproken en dat er geen reden was om hem
ongeschikt voor het verrichten van arbeid in detentie te verklaren, in tegendeel het bevordert de gemeenschapszin. Arbeid wordt aan klager aangeboden om hem een zinvolle dagbesteding te bieden en heeft niet hetzelfde karakter of dezelfde functie als
buiten de p.i. Nu klager tijdens de arbeid als dit nodig zou zijn voldoende mogelijkheid wordt geboden om te rusten, is de beroepscommissie van oordeel dat door of namens de inrichtingsarts niet onzorgvuldig is gehandeld en levert dit geen strijd op
met
de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, dr. ing. C.J. Ruissen en drs. J.H.A.M.C. Schoenmaeckers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 14 mei 2008

secretaris voorzitter

Naar boven