Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/28659/GB, 15 september 2022, beroep
Uitspraakdatum:15-09-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer    22/28659/GB
    
            
Betreft    [klager]
Datum    15 september 2022


Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure
De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 22 april 2022 klager voor het eerst opgeroepen om zich op 9 juni 2022 te melden in de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught, voor het ondergaan van 90 dagen gevangenisstraf.

Klager heeft verzocht om uitstel van zijn melddatum. Verweerder heeft op 3 juni 2022 de melddatum opgeschort, in afwachting van een advies van de medisch adviseur van de afdeling Individuele Medische Advisering (IMA). 

Vervolgens heeft verweerder na ontvangst van het advies van IMA van 15 juni 2022 op
27 juli 2022 klager opnieuw opgeroepen om zich op 19 september 2022 te melden en is klagers verzoek om uitstel afgewezen.  

Klagers raadsman, mr. L.R. Rommy, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman en verweerder in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het beroepschrift, de reacties van verweerder en de overige stukken.

2. De standpunten in beroep
Standpunt van klager
Klager is het niet eens met het oordeel van de medisch adviseur dat hij detentiegeschikt is. Dit oordeel is enkel gebaseerd op basis van papieren stukken. Klager is niet in persoon gezien door de medisch adviseur. Klager kan nauwelijks bewegen (en in ieder geval niet zonder kruk). Het is belangrijk dat klager voldoende kan bewegen om stijfheid te voorkomen en dat kan niet in detentie. Deze stelling wordt ondersteund door klagers arts, die klager recent heeft doorverwezen naar een neuroloog. Detentie zou op dit moment in strijd zijn met artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten voor de Mens (EVRM).   

Klager verzoekt om te worden gehoord.

Standpunt van verweerder
Een bezwaarschrift of een verzoek tot uitstel van de melddatum kan om verschillende redenen worden toegekend. Voorop staat echter de noodzaak tot tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf. Daarom wordt slechts in uitzonderlijke omstandigheden uitstel verleend. Dit geldt ook voor klager. 
De medisch adviseur van de IMA heeft klager op 15 juni 2022 detentiegeschikt geacht. Verweerder is niet bevoegd om enig oordeel te hebben over de inhoud en totstandkoming van dit advies.

3. De beoordeling
Klager heeft verzocht het beroep mondeling te mogen toelichten. De stukken bevatten voldoende informatie om het beroep te kunnen beoordelen. De beroepscommissie wijst het verzoek daarom af. 

De procedure voor zelfmelders is geregeld in hoofdstuk 2 van de Regeling tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen en hoofdstuk 2 van de Beleidsregels tenuitvoerlegging strafrechtelijke en administratiefrechtelijke beslissingen 2021.

Klager wil graag uitstel van zijn melddatum, omdat hij het niet eens is met het advies van de medisch adviseur, inhoudende dat hij detentiegeschikt is. 

De beroepscommissie stelt voorop dat in een procedure als deze niet kan worden ingegaan op de medische juistheid van het advies van de medisch adviseur. De beroepscommissie oordeelt slechts over de redelijkheid en billijkheid van de bestreden beslissing. Voor zover daarin wordt verwezen naar een advies van de medisch adviseur, geldt dat verweerder in beginsel op de juistheid van het advies mag vertrouwen. Dit is slechts anders indien het advies onbegrijpelijk of onvolledig is, of in het geheel niet is onderbouwd. 

Hoewel de beroepscommissie uit de stukken begrijpt dat klager zelfstandig mobiel is met lichte beperkingen als gevolg van een trombosebeen, volgt uit de nadere reactie van klagers raadsman van 20 augustus 2022 dat klager inmiddels door zijn huisarts ook is doorverwezen naar een neuroloog in verband met een verminderde balans bij het lopen. Hoewel deze informatie door verweerder is voorgelegd aan de medisch adviseur van de IMA voor het uitbrengen van een advies, is er tot op heden nog geen nieuw of aanvullend advies van de medisch adviseur ontvangen. 

Gelet op het voorgaande is de bestreden beslissing onvoldoende gemotiveerd. De beroepscommissie zal het beroep daarom gegrond verklaren en de bestreden beslissing vernietigen. Zij zal verweerder opdragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak, nadat de medisch adviseur van de afdeling IMA advies heeft uitgebracht. Tot die tijd hoeft klager zich dus niet te melden. Er is geen aanleiding om klager een tegemoetkoming toe te kennen. 

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt verweerder op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak nadat de medisch adviseur van de afdeling IMA een nieuw advies heeft uitgebracht. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.


Deze uitspraak is op 15 september 2022 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. C. Fetter, voorzitter, mr. A. Jongsma en mr. M.J. Stolwerk, leden, bijgestaan door J.A. van der Veen, secretaris.
 
 
secretaris    voorzitter


 

Naar boven