Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2894/GM, 14 mei 2008, beroep
Uitspraakdatum:14-05-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/2894/GM

betreft: [klager] datum: 14 mei 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. E.G.S. Roethof, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de locatie Ter Peel te Sevenum,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 18 oktober 2007 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 17 april 2008, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, is gehoord namens klaagster mr. C.T. Pittau. Klaagster, die inmiddels niet meer gedetineerd is en in het AZC Rotterdam verblijft, was om
medische
redenen niet in staat om ter zitting te verschijnen.

De inrichtingsarts verbonden aan de locatie Ter Peel heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn om ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 15 september 2007, houdt in dat klaagsters medische klachten niet serieus zijn genomen.

2. De standpunten van klaagster en de inrichtingsarts
Namens klaagster is de klacht als volgt toegelicht.
De ernst van klaagsters medische klachten is te laat onderkend. Op 8 april 2007 openbaarden zich de eerste klachten. Klaagster heeft diverse klachten aangegeven zoals pijn in de neus, pijnklachten die naar de nek trokken en een verschrikkelijke
hoofdpijn. Daar werd terughoudend op gereageerd in de zin van mevrouw heeft iedere keer iets en wil aandacht. Er is haar een aspirientje gegeven en het advies om even flink te zijn. Met de wetenschap van nu omtrent haar medische situatie komt dat wrang
over. Pas in juni/juli 2007 is zij naar de kno-arts en de neuroloog verwezen. Als haar klachten vanaf het begin serieus waren genomen, was het mogelijk anders gelopen.

De inrichtingsarts heeft schriftelijk het volgende standpunt ingenomen. Klaagster had vanaf mei 2007 klachten met betrekking tot een verstopte neus. Diverse behandelingen zijn ingezet. Begin juli 2007 is zij verwezen naar de KNO-arts. Vanaf medio juli
2007 is er sprake van verergering van haar klachten, die neurologisch van aard lijken. Na overleg met de neuroloog is klaagster naar de spoedeisende hulp (SEH) overgebracht, is consult van de KNO-arts gevraagd en een scan gemaakt. Beide specialisten
konden geen oorzaak voor haar klachten vinden. Voor haar nekklachten is zij verwezen naar de fysiotherapeut. Vanaf 25 juli 2007 is er tevens sprake van oogklachten en is zij verwezen naar de oogarts. Het vervolgonderzoek van de oogarts vond begin
september 2007 plaats. Daarbij is geen duidelijke oorzaak gevonden voor haar klachten. Omdat de klachten voortduurden, is klaagster aangemeld bij het penitentiair ziekenhuis voor verdere diagnostiek op 19 september 2007. Haar oogklachten namen toe en
er
is op 25 september 2007 nogmaals contact geweest met het penitentiair ziekenhuis voor een spoedopname. Het penitentiair ziekenhuis heeft verder onderzoek in Viecurie te Venlo geadviseerd. Er is voor 18 oktober 2007 een afspraak gemaakt met Viecurie. Op
2 oktober 2007 heeft er contact plaatsgevonden met Viecurie in verband met pijnklachten. Klaagster is overgebracht naar de SEH omdat er een abces achter haar oog werd vermoed. Uit de nieuwe scan volgt dat er mogelijk sprake is van een snelgroeiende
tumor in het sinus cavernosussysteem. Zij is overgeplaatst naar het academisch ziekenhuis Maastricht en vervolgens geplaatst in het penitentiair ziekenhuis. Niet duidelijk is hoe de eventueel in te zetten behandeling eruit zal gaan zien. De medische
dienst heeft nauw contact met het ziekenhuis onderhouden. Overwogen werd om chemotherapie te starten. Het hoofd van de medische dienst heeft aan de medisch adviseur gevraagd om contact op te nemen met de behandelend arts en te bezien of mevrouw nog wel
detentiegeschikt is. Het hoofd van de medische dienst heeft de medisch adviseur gevraagd of het niet wenselijk is dat klaagster, als haar prognose slecht is, haar resterende tijd met haar kinderen in Nigeria doorbrengt of als de prognose op herstel
goed
is maar de behandelperiode de detentieperiode overschrijdt, om klaagster tijdens de behandelperiode niet uit te laten zetten.

3. De beoordeling
Klaagster heeft vanaf april 2007 diverse medische klachten gemeld zoals een verstopte neus, oorpijn, bloedneus, een pijnlijke nek, buikpijn, huidproblemen en hoofdpijn. Voor haar klachten zijn haar meerdere behandelingen geboden. Nadat de klachten met
betrekking tot de neus, nek en hoofdpijn verergerden, is zij doorverwezen naar de neuroloog en KNO-arts en is er een scan gemaakt. De specialisten hebben geen oorzaak voor klaagsters klachten kunnen vinden. Pas in oktober 2007 is bij nader onderzoek
een
snelgroeiende tumor geconstateerd.
Thans dient de vraag beantwoord te worden of met de wetenschap van nu er toentertijd, vanaf april 2007, door of namens de inrichtingsarts anders gehandeld had dienen te worden. De beroepscommissie acht, het voorgaande in samenhang en onderling verband
bezien, het handelen door of namens de inrichtingsarts, hoewel de periode voordat klaagster is doorverwezen naar KNO-arts en neuroloog (juli 2007) circa drie maanden heeft geduurd, niet onredelijk lang gezien de aard van de klachten en is van oordeel
dat dit handelen niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, dr. ing. C.J. Ruissen en drs. J.H.A.M.C. Schoenmaeckers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 14 mei 2008

secretaris voorzitter

Naar boven