Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0888/GV, 9 mei 2008, beroep
Uitspraakdatum:09-05-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/888/GV

betreft: [klager] datum: 9 mei 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], nader te noemen klager,

gericht tegen een op 2 april 2008 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman, mr. J.D. Onland, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof (opnieuw) afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager is inmiddels bijna twee jaar gedetineerd en zit nu in de laatste periode van zijn detentie. Omdat hij na zijn detentie een nieuw leven wil beginnen, wil hij graag naar "De Ontmoeting" in Epe. Daar
kan
hij hulp krijgen met het verkrijgen van huisvesting en werk, het werken aan zijn schulden en het verkrijgen van structuur in zijn leven. Klager wil graag weer gaan werken als dakdekker. Als hij werkt heeft, pleegt hij geen strafbare feiten. Overigens
zal klager ook niet recidiveren omdat hij niet nogmaals zijn dochtertje wil missen. Hij wil zich echt gaan settelen. Daarnaast krijgt klager in Epe ook hulp van een psychosociaal begeleider. Die zal hem helpen niet terug te vallen.
Klagers raadsman heeft nog het volgende aangevoerd. Klager is van mening dat de Staatssecretaris bij het nemen van de (nieuwe) beslissing is voorbijgegaan aan de eerdere uitspraak van de beroepscommissie (met kenmerk 08/421/GV, d.d. 25 maart 2008). Zij
heeft thans dezelfde motivering gebruikt als die, welke eerder ten grondslag lag aan de vernietigde afwijzing op het verlofverzoek. Door andermaal het verzoek af te wijzen op de gronden die eerder de betreffende beslissing niet konden dragen, is klager
bijzonder nadelig getroffen in zijn belangen. Klager is daarom van mening dat een financiële tegemoetkoming op zijn plaats is.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is een 24-jarige jongeman. Hij komt sinds 1988 regelmatig met politie en justitie in aanraking. Het delictpatroon neemt daarbij toe, de delicten worden steeds gewelddadiger. Hij pleegt de delicten uit winstbejag en schroomt daarbij niet om
slachtoffers te maken. In juli 2007 is voor klager een re-integratieplan opgesteld. Hij verbleef op dat moment op de Bijzondere zorgafdeling van de locatie Ooyerhoek in Zutphen. Hij scoorde hoog op de afgenomen Risicoanalyse. Naar aanleiding daarvan
heeft een verdiepingsonderzoek plaatsgevonden. Klager is vervolgens op de verslavingsbegeleidingsafdeling (VBA) geplaatst met het doel hem een leefstijltraining te kunnen geven. Dit in voorbereiding op een eventuele kliniekplaatsing. Klager wil graag
naar "De Ontmoeting" in Epe. Om hiervoor – middels de zogenaamde gestapelde variant – in aanmerking te komen, mag hij geen boetevonnissen hebben of voor zijn boetevonnissen een regeling getroffen hebben. Niet blijkt van het bestaan van een dergelijke
betalingsregeling. Het zich bij het beroepschrift bevindende handgeschreven aanbod voor een betalingsregeling is daarvoor onvoldoende, niet blijkt daaruit aan wie het gericht is en of er sprake is van acceptatie van dat voorstel. Dat is daarom een
contra-indicatie voor een plaatsing bij "De Ontmoeting". Klager nam dit zijn trajectbegeleider erg kwalijk en heeft dit in agressieve bewoordingen aan die persoon duidelijk gemaakt. Een dergelijk incident geeft aan dat klager, ondanks de interne
agressieregulatietraining, niet in staat is zijn agressie onder controle te houden. Klager stelde zich toen niet begeleidbaar op en daarop is het TR-traject beëindigd. Klager wordt door de selectiefunctionaris als onbetrouwbaar gezien met betrekking
tot
het nakomen van afspraken. Hij is binnen drie maanden na zijn eerste detentie gerecidiveerd en ingesloten voor de feiten waarvoor hij thans is gedetineerd.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de locatie Ooyerhoek te Zutphen heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag. De officier van justitie bij het arrondissementsparket te Almelo heeft aangegeven akkoord te gaan met verlofverlening, mits klager geen
contact legt met het slachtoffer. De politie Utrecht heeft geen bezwaar tegen verlofverlening.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van drie jaar met aftrek, wegens – kortweg diefstal met geweld of bedreiging met geweld. Aansluitend wordt een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden ten uitvoer gelegd. De wettelijk vroegst mogelijke
v.i.-datum valt op of omstreeks 8 augustus 2008. Aansluitend dient hij eventueel een subsidiaire hechtenis van 82 dagen te ondergaan, waaronder 69 dagen op grond van de Wet Terwee en zeven dagen gijzeling op grond van de Wet administratiefrechtelijke
handhaving verkeersvoorschriften.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers eerste verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

De onderhavige beslissing van de Staatssecretaris is genomen naar aanleiding van een uitspraak van de beroepscommissie (d.d. 25 maart 2008, kenmerk 08/421/GV), waarbij de eerdere beslissing van de Staatssecretaris d.d. 11 februari 2008 is vernietigd en
is opgedragen een nieuwe beslissing te nemen, zulks met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie.
Namens de Staatssecretaris is aangevoerd – zulks blijkt uit de bestreden beslissing – dat de Staatssecretaris van mening is dat de eerder in haar beslissing van 11 februari 2008 opgevoerde gronden nog steeds een afwijzing van het verzoek om algemeen
verlof rechtvaardigen. Nu de beroepscommissie die gronden eerder onvoldoende heeft geacht en er namens de Staatssecretaris feitelijk geen andere gronden, feiten en/of omstandigheden zijn aangevoerd die een afwijzing zouden kunnen rechtvaardigen, kan
ook
de thans bestreden beslissing niet in stand blijven. Het beroep zal daarom gegrond worden verklaard en de bestreden beslissing zal worden vernietigd.
De beroepscommissie zal bepalen dat haar uitspraak in plaats treedt van de vernietigde beslissing en dat aan klager binnen twee weken na ontvangst van de uitspraak algemeen verlof zal worden verleend.
Zij acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een financiële tegemoetkoming.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij bepaalt dat haar uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing en dat aan klager binnen twee weken na ontvangst van de uitspraak algemeen verlof wordt verleend.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 9 mei 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven