Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/29104/SGA, 30 augustus 2022, schorsing
Uitspraakdatum:30-08-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer    22/29104/SGA
    
            
Betreft    [verzoeker]
Datum    30 augustus 2022


Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [verzoeker] (hierna: verzoeker)

1. De procedure
De directeur van de Penitentiaire Inrichting Lelystad (hierna: de directeur) heeft aan verzoeker een disciplinaire straf opgelegd van vijf dagen opsluiting in een strafcel, vanwege een gevecht met een medegedetineerde, ingaande op 27 augustus 2022 om 18:00 uur en eindigend op 1 september 2022 om 18:00 uur.

Verzoekers raadsman, mr. W.B.O. van Soest, vraagt namens verzoeker om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek en van het klaagschrift (beklagkenmerk PL2022-773).

2. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Namens verzoeker is aangevoerd dat verzoeker door een medegedetineerde werd bedreigd en dat hij dit tegen afdelingshoofd [personeelslid] heeft gezegd, waarna hij naar een andere zijde/laag van de afdeling is overgeplaatst om te voorkomen dat hij deze medegedetineerde zou tegenkomen. Op 27 augustus 2022, toen beide lagen van de afdeling tegelijk moesten luchten vanwege een spitactie, is verzoeker de medegedetineerde door wie hij eerder is bedreigd onderweg naar de luchtplaats tegengekomen. Hij werd omsingeld door een aantal gedetineerden die bevriend zijn met de betreffende medegedetineerde. Hij heeft een volle stomp gekregen van de gedetineerde die achter hem stond en moest zichzelf daarna verdedigen. 

Uit de schriftelijke reactie van de directeur, waaronder het schriftelijk verslag van 
27 augustus 2022, komt naar voren dat het personeel heeft waargenomen dat verzoeker op de luchtplaats in gevecht was met een medegedetineerde. In de schriftelijke mededeling van de bestreden beslissing heeft de directeur opgemerkt dat in de week na het incident verder naar verzoekers situatie zal worden gekeken.

De voorzitter overweegt als volgt. Verzoeker heeft toegelicht wat volgens hem de toedracht van het incident is geweest. De directeur stelt daar tegenover dat de toedracht niet bekend is, nu het personeel dit niet heeft waargenomen. Niet is gebleken dat de directeur navraag heeft gedaan bij het afdelingshoofd bij wie verzoeker zou hebben gemeld dat hij werd bedreigd of dat eventuele camerabeelden zijn bekeken die meer duidelijkheid zouden kunnen verschaffen over de toedracht van de vechtpartij. In het schriftelijk verslag is ook niets vermeld over de aard of het verloop van de vechtpartij en het door verzoeker toegepaste geweld. Bij deze stand van zaken is naar het voorlopig oordeel van de voorzitter onvoldoende aannemelijk geworden dat verzoeker een verwijt kan worden gemaakt op grond waarvan de directeur hem een disciplinaire straf heeft kunnen opleggen.  Gelet daarop zal de voorzitter het verzoek toewijzen en de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing schorsen met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist. 

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist.


Deze uitspraak is op 30 augustus 2022 gedaan door mr. L.C.P. Goossens, voorzitter, bijgestaan door mr. L. van der Linden, secretaris.
 
 
secretaris    voorzitter

Naar boven