Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/29091/SGA, 30 augustus 2022, schorsing
Uitspraakdatum:30-08-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

ISD  v

Nummer    22/29091/SGA
    
            
Betreft    [verzoeker]
Datum    30 augustus 2022


Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [verzoeker] (hierna: verzoeker)

1. De procedure
De directeur van de Penitentiaire Inrichting Achterhoek te Zutphen (hierna: de directeur) heeft beslist om verzoeker een fase terug te plaatsen in het kader van zijn plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD).

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek en van het klaagschrift.

2. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Uit de schriftelijke reactie van de directeur komt naar voren dat verzoeker op 
19 augustus 2022 is besproken in het multidisciplinair overleg en dat hierin is geadviseerd om verzoeker te degraderen naar het basisprogramma (de voorzitter begrijpt: basisregime) op de ISD-afdeling. De directeur stelt dat geen sprake is van een degradatie op grond van het beleidskader ‘Dagprogramma, Beveiliging en Toezicht op maat’, maar van een terugplaatsing naar het basisregime in het kader van de tenuitvoerlegging van de aan verzoeker opgelegde ISD-maatregel. Verzoeker voert aan dat hij van deze beslissing geen schriftelijke mededeling heeft ontvangen. Op de ISD-afdeling wordt geen schriftelijke mededeling opgemaakt van een beslissing tot degradatie of promotie, aldus de directeur. 

De voorzitter begrijpt dat het schorsingsverzoek zich richt tegen de beslissing van de directeur om verzoeker van het trajectregime, de tweede fase van de ISD-maatregel, terug te plaatsen naar het basisregime, de eerste fase. Uit vaste jurisprudentie van de beroepscommissie komt naar voren dat de directeur – gelet op het bepaalde in artikel 44i van de Penitentiaire maatregel – dergelijke beslissingen schriftelijk moet vastleggen (zie bijvoorbeeld RSJ 4 oktober 2021, R-19/5185/GA en RSJ 6 juli 2022, R-20/8046/GA). Nu het de voorzitter niet is gebleken dat de beslissing tot verzoekers terugplaatsing naar het basisregime op schrift is gesteld en aan hem is uitgereikt, voldoet de bestreden beslissing niet aan de daaraan gestelde eisen. De voorzitter wijst het verzoek toe. 


3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist.


Deze uitspraak is op 30 augustus 2022 gedaan door mr. L.C.P. Goossens, voorzitter, bijgestaan door mr. L. van der Linden, secretaris.
 
 
secretaris    voorzitter

Naar boven