Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/3361/GA, 8 mei 2008, beroep
Uitspraakdatum:08-05-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/3361/GA

betreft: [klager] datum: 8 mei 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 2 november 2007 van de beklagcommissie bij de gevangenis Veenhuizen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 7 maart 2008, gehouden in de p.i. Noord te Hoogeveen, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. A.D. Kloosterman en de unit-directeur, [...].

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft insluiting tijdens de arbeidsuren en het niet ontvangen van wachtgeld.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is nooit door de inrichtingsarts gezien. Hij heeft wel gesproken met iemand van de medische dienst.
De beroepscommissie heeft op 15 november 2007, nr. 07/2142/GM, klagers medische klacht over het niet verstrekken van steunzolen voor de werkschoenen gegrond verklaard.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Volgens het arbeidsreglement is het dragen van veiligheidsschoenen tijdens de arbeid verplicht. Er is navraag gedaan bij de medische dienst en daaruit bleek dat klager tijdens zijn detentie nooit steunzolen heeft gehad. De inrichtingsarts heeft
vastgesteld dat klager in staat is om arbeid te verrichten. Als een gedetineerde geen arbeid verricht wordt hij tijdens de daarvoor bestemde uren ingesloten en krijgt hij geen wachtgeld uitgekeerd.
De directeur gaat in deze kwesties af op het advies van de inrichtingsarts.

3. De beoordeling
Uitgangspunt is dat de directeur bij de vaststelling of een gedetineerde arbeidsgeschikt is, kan afgaan op de bevindingen van de inrichtingsarts. De beroepscommissie is van oordeel dat de directeur mocht afgaan op de mededeling van de medische dienst
dat aan klager nooit eerder steunzolen waren verstrekt. Dit wordt niet anders nu later is gebleken dat klager tijdens zijn verblijf in 2005 in de penitentiaire inrichting Norgerhaven steunzolen heeft gekregen. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J.C. van Kamp, voorzitter, mr. H.Heijs en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 8 mei 2008

secretaris voorzitter

Naar boven