Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0055/GA en 08/0076/GA, 8 mei 2008, beroep
Uitspraakdatum:08-05-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

Uitspraak

nummer: 08/55/GA en 08/76/GA

betreft: [klager] datum: 8 mei 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften van respectievelijk

[...], hierna te noemen klager en
de unit-directeur van de Penitentiaire Inrichtingen (p.i.) Veenhuizen,

gericht tegen een uitspraak van 4 januari 2008 van de beklagcommissie bij de p.i. Veenhuizen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 7 maart 2008, gehouden in de p.i. Noord te Hoogeveen, zijn gehoord klager en de unit-directeur, [...].

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het vervallen van de bezoekmomenten op
a. 30 november 2007;
b. 14 december 2007.

De beklagcommissie heeft het beklag onder a., zo verstaat de beroepscommissie, ongegrond verklaard en het beklag onder b. gegrond op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.
Aan klager is een tegemoetkoming van € 10,= toegekend.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Op 29 november 2007 hoorde klager pas dat het bezoek op 30 november 2007, dat hij op 27 november 2007 had aangevraagd, niet doorging. Klager had wel eens eerder bezoek twee dagen tevoren aangevraagd en dat was geen probleem. Volgens klager heeft de
directeur geen alternatieven aangeboden. Aangezien klager al beklag had ingesteld, heeft hij niet aan het bezoek gevraagd of ze op een ander tijdstip konden komen.
Vòòr 10 december 2007 is met klager gesproken over het vervallen van het bezoekmoment op 14 december 2007. Extra bezoek heeft geen zin, omdat klager zelden bezoek krijgt.
Klager wil graag een compensatie van € 150,=. Zijn bezoek heeft ook recht op compensatie, omdat zij voor niets een vrije dag hebben opgenomen en daardoor schade hebben geleden.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
In de huisregels van Esserheem staat onder artikel 3.8.1. onder meer: ‘Bezoek dient schriftelijk te worden aangevraagd bij de bezoekadministratie en dient minimaal 5 werkdagen voor aanvang van het bezoek ingediend te worden’. De termijn van vijf dagen
strekt ertoe om administratief te kunnen nagaan of het aangevraagde bezoek kan worden toegelaten. Klager heeft zijn bezoekaanvraag voor 30 november 2007 niet conform deze voorschriften ingediend.
Aan gedetineerden van de afdeling waar klager verblijft is de gelegenheid geboden om op 29 november 2007 bezoek te ontvangen wegens het vervallen van het bezoek op 30 november 2007. Het feit dat klager al een definitieve afspraak met zijn bezoek had
gemaakt, komt geheel voor klagers rekening.
De inrichting heeft verzuimd om gedetineerden vroegtijdig een alternatieve bezoekgelegenheid te bieden voor het vervallen van het bezoek op 14 december 2007. Klager heeft zijn aanvraag voor dit bezoek conform de huisregels ingediend. Het afdelingshoofd
heeft op 10 december 2007 met klager gesproken op welke wijze het verzuim van de directie gecompenseerd zou kunnen worden. Aan klager is aangeboden om bezoek te kunnen ontvangen op 13 of 20 december 2007. Klager heeft dit geweigerd en heeft een
financiële compensatie geëist. Door het alsnog aanbieden van een bezoekmogelijkheid op 13 of 20 december 2007 is voldaan aan het bepaalde in artikel 38, eerste lid, Pbw.

3. De beoordeling
Ten aanzien van onderdeel a.:
Klager heeft het bezoek voor 30 november 2007 niet op de in de huisregels voorgeschreven wijze aangevraagd en heeft daarmee zelf het risico genomen dat dit bezoek geen doorgang zou kunnen vinden. Het feit dat het eerder wel goed is verlopen is geen
reden om de Huisregels niet in acht te nemen. Het beroep van klager zal ongegrond worden verklaard.

Ten aanzien van onderdeel b.:
De inrichting heeft verzuimd tijdig aan de gedetineerden een alternatieve bezoekmogelijkheid aan te bieden in dezelfde week wegens het vervallen van de bezoekmogelijkheid op 14 december 2007. De beroepscommissie is echter van oordeel dat aannemelijk is
geworden dat de directeur zich voldoende inspanning heeft getroost om klager compensatie te beiden. Door het alsnog aanbieden van een bezoekmogelijkheid op 13 of 20 december 2007 is voldaan aan het bepaalde in artikel 38, eerste lid, Pbw.
Het beroep van de directeur zal gezien het voorgaande gegrond worden verklaard, de uitspraak van de beklagcommissie zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep van klager ongegrond en het beroep van de directeur gegrond.
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag ten aanzien van de onderdelen a. en b. ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J.C. van Kamp, voorzitter, mr. H.Heijs en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 8 mei 2008

secretaris voorzitter

Naar boven