Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0217/GA, 8 mei 2008, beroep
Uitspraakdatum:08-05-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Schade  v

Uitspraak

nummer: 08/217/GA

betreft: [klager] datum: 8 mei 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Bankenbosch te Veenhuizen,

gericht tegen een uitspraak van 18 januari 2008 van de beklagcommissie bij voormeld voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 7 maart 2008, gehouden in de p.i. Noord te Hoogeveen, zijn gehoord klager en de unit-directeur [...].

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de aansprakelijkheid voor het kapot gaan van klagers enkelband.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager neemt deel aan de pilot Elektronische Monitoring (E.M.) in de inrichting. Gedetineerden krijgen hierbij een enkelband omgedaan, waarmee zij op het terrein van de inrichting zijn te volgen. Tijdens weekendverlof is het dragen van de enkelband
verplicht. Gedetineerden die in Bankenbosch worden geplaatst worden vooraf op de hoogte gesteld dat zij deelnemen aan de pilot Elektronische Monitoring. Als compensatie wordt 1 dag extra verlof toegekend. Als gedetineerden niet instemmen worden zij in
een andere inrichting geplaatst.
Bij binnenkomst in de inrichting heeft klager een verklaring getekend dat bij vernieling, beschadiging, verlies of ontvreemding van de enkelband de schade op hem zal worden verhaald.
Het is de inrichting bekend dat klager last heeft van epilepsie. De medische dienst heeft nooit aangegeven dat het dragen van een enkelband voor epileptici gevaarlijk zou zijn. De enkelband is tijdens klagers verlof kapot gegaan en de schade bedraagt
€ 900,=.
Het komt vaak voor dat tijdens het weekendverlof het klipje, waarmee de enkelband wordt vastgezet, los is gegaan. Dit klipje is eenmalig te gebruiken en een nieuwe kost € 5,=. Het kost € 5,= per keer om de enkelband voor het weekendverlof te
verwijderen.

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft een oproep voor Bankenbosch gekregen en hij was er niet van op de hoogte dat als hij niet instemde met de pilot E.M. hij in een andere inrichting zou worden geplaatst. Klager heeft tijdens verlof een epileptische aanval gekregen. Hij is
van
de trap gevallen en daarbij is zijn enkelband los gegaan. Volgens klager was de enkelband niet kapot. Ook bij andere gedetineerden gaat de enkelband wel eens los en dat hoeven ze dan niet zelf te betalen.

3. De beoordeling
Bij binnenkomst in de inrichting heeft klager een verklaring ondertekend dat hij bij vernieling, beschadiging, verlies of ontvreemding van de enkelband, ook tijdens weekendverlof, aansprakelijk is voor de schade aan de enkelband. De enkelband wordt
tijdens weekendverlof niet verwijderd, omdat dat te duur is.
De beroepscommissie is het met de beklagcommissie eens dat het onjuist is om het risico uitsluitend bij de gedetineerde te leggen. Dit wordt anders indien zou blijken dat er van de kant van de gedetineerde opzet of grove nalatigheid in het spel is en
daarvan is in deze niet gebleken.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J.C. van Kamp, voorzitter, mr. H.Heijs en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 8 mei 2008

secretaris voorzitter

Naar boven