Onderwerp: Bezoek-historie

22/28888/SGA, 17 augustus 2022, schorsing
Uitspraakdatum:17-08-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer    22/28888/SGA
    
            
Betreft    [verzoeker]
Datum    17 augustus 2022


Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [verzoeker] (hierna: verzoeker)

1. De procedure
De directeur van de Penitentiaire Inrichting Sittard (hierna: de directeur) heeft op 12 augustus aan verzoeker een disciplinaire straf opgelegd van vijf dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, zonder televisie, vanwege (een poging tot) de invoer van contrabande in de inrichting, ingaande op 12 augustus 2022 om 14.00 uur en eindigend op 17 augustus 2022 om 14.00 uur.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek, van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het schorsingsverzoek zal worden ingeschreven als klaagschrift en van de eerdere uitspraken van de voorzitter RSJ 9 augustus 2022, 22/28726/SGA en RSJ 12 augustus 2022, 22/28838/SGA.

2. De beoordeling
De voorzitter voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Uit de schriftelijke mededeling van de bestreden beslissing komt naar voren dat verzoeker betrokken is geweest bij (een poging tot) de invoer van een handelshoeveelheid softdrugs (hasj en wiet 109,08 gram en witte substantie 4,19 gram).

De voorzitter stelt vast dat het schorsingsverzoek in uitspraak RSJ 9 augustus 2022, 22/28726/SGA is toegewezen op grond van inhoudelijke overwegingen. Vervolgens heeft de directeur een nieuwe beslissing genomen. De voorzitter heeft het schorsingsverzoek wat hiertegen was gericht in uitspraak RSJ 12 augustus 2022, 22/28838/SGA opnieuw toegewezen op grond van formele gebreken. Naar aanleiding hiervan heeft de directeur (opnieuw) een nieuwe beslissing genomen met inachtneming van de formele vereisten, waartegen dit huidige schorsingsverzoek zich richt. 

Namens verzoeker is aangevoerd dat de huidige beslissing van de directeur in strijd is met het ne bis in idem-beginsel (iemand mag niet tweemaal voor hetzelfde feit worden gestraft). 

De voorzitter overweegt als volgt. 
Hoewel de directeur bij het nemen van de huidige beslissing aan de formele vereisten heeft voldaan, acht de voorzitter de bestreden beslissing – voorlopig oordelend – in strijd met het ne bis in idem-beginsel. Immers, verzoeker was reeds bestraft voor genoemd incident en de tenuitvoerlegging van deze beslissing van de directeur is twee keer geschorst door de voorzitter op inhoudelijke en formele gronden. Gelet op het voorgaande zal het verzoek worden toegewezen. 

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist.


Deze uitspraak is op 17 augustus 2022 gegeven door mr. A.M.G. Smit, voorzitter, bijgestaan door J.A. van der Veen, secretaris.
 
 
secretaris    voorzitter
 

Naar boven