Onderwerp: Bezoek-historie

22/28726/SGA, 9 augustus 2022, schorsing
Uitspraakdatum:09-08-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer    22/28726/SGA
    
            
Betreft    [verzoeker]
Datum    9 augustus 2022


Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [verzoeker] (hierna: verzoeker)

1. De procedure
De directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Sittard (hierna: de directeur) heeft aan verzoeker een disciplinaire straf opgelegd van veertien dagen opsluiting in een strafcel, zonder televisie, vanwege (een poging tot) invoer van contrabande in de inrichting, ingaande op
3 augustus 2022 om 14:00 uur en eindigend op 17 augustus 2022 om 14:00 uur.

Verzoekers raadsman, mr. T.S. van der Horst, vraagt namens verzoeker om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek, van het klaagschrift, van verzoekers verzoekschrift van 3 augustus 2022 en van de nadere reactie van verzoekers raadsman van 5 augustus 2022.

2. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Namens verzoeker wordt aangevoerd dat de medische dienst van de PI Sittard herhaaldelijk heeft aangegeven dat een verblijf in de strafcel voor verzoeker medisch onverantwoord is vanwege zijn diagnose  multiple sclerose. De directeur heeft dit niet weersproken. Uit de schriftelijke reactie van de directeur komt ten aanzien van het verblijf in de strafcel slechts naar voren dat verzoekers gezondheidstoestand aldaar nauwlettend wordt gemonitord door de medische dienst en dat er aanpassingen zouden zijn gedaan in de strafcel om te voorkomen dat verzoekers gezondheid verslechtert door het verblijf daar. De directeur heeft niet toegelicht op grond waarvan een verblijf in de strafcel voor verzoeker op dit moment wel verantwoord wordt geacht, terwijl een eerdere opgelegde disciplinaire straf eind juni om die reden in de eigen cel is ten uitvoer gelegd. Het is de voorzitter ook niet gebleken van bijvoorbeeld een nieuw advies van of een nieuwe beoordeling door de medische dienst waaruit volgt dat een verblijf van verzoeker in een strafcel, anders dan voorheen, op dit moment medisch verantwoord is.   

Gelet op het voorgaande acht de voorzitter, voorlopig oordelend, niet aannemelijk dat de directeur bij het nemen van de bestreden beslissing de vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen. De voorzitter zal het verzoek daarom toewijzen en de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing schorsen met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist.


Deze uitspraak is op 9 augustus 2022 gegeven door mr. A.M.G. Smit, voorzitter, bijgestaan door mr. L. van der Linden, secretaris.
 
 
secretaris    voorzitter
 

Naar boven