Onderwerp: Bezoek-historie

22/28771/SGA, 10 augustus, schorsing
Uitspraakdatum:10-08-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

DBT  v

Nummer    22/28771/SGA
    
            
Betreft    [verzoeker]
Datum    10 augustus 2022


Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [verzoeker] (hierna: verzoeker)

1. De procedure
De directeur van de Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel (hierna: de directeur) heeft:
a. aan verzoeker een disciplinaire straf opgelegd van tien dagen opsluiting in een strafcel, vanwege het bezit van contrabande, ingaande op 5 augustus 2022 om 10:00 uur en eindigend op 15 augustus 2022 om 10:00 uur; en
b. beslist om verzoeker te degraderen naar het basisprogramma voor de duur van dertien weken.

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek en van het klaagschrift (beklagkenmerk IJ-2022-001177 en 1178).

2. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat deels het geval.

a.
Uit de schriftelijke reactie van de directeur, waaronder het schriftelijk verslag van 
4 augustus 2022, komt naar voren dat in verzoekers cel contrabande is aangetroffen, waaronder een simkaart, zes geheugenkaarten en twee usb-lezers. De contrabande is aangetroffen onderin de kast en was verpakt in een plastic zakje gewikkeld in toiletpapier. Zoals door verzoeker is aangevoerd, volgt uit de schriftelijke reactie van de directeur dat er geen smartphone met oplader is aangetroffen. De beslissing zal op dit punt aangepast worden, aldus de directeur. 

De voorzitter merkt op dat uit vaste jurisprudentie van de beroepscommissie blijkt dat als uitgangspunt geldt dat de gedetineerde verantwoordelijk is voor dat wat zich op zijn cel bevindt, tenzij aannemelijk is dat de gedetineerde geen enkel verwijt treft (o.a. RSJ 8 juni 2021, R-19/5470/GA en 28 december 2021, R-20/7681/GA). Nu daarvan niet is gebleken, ziet de voorzitter – voorlopig oordelend – geen aanleiding om af te wijken van het bovengenoemde uitgangspunt op grond waarvan verzoeker verantwoordelijk kan worden gehouden voor de vondst van de in zijn cel aangetroffen contrabande. De aan verzoeker opgelegde disciplinaire straf kan daarom op voorhand niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De voorzitter zal het verzoek onder a. afwijzen.

b.
Degradatie naar basisprogramma vanwege ‘ontoelaatbaar’ gedrag
In de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna: de Regeling) is in bijlage 1 een aantal gedragingen opgesomd dat is aangemerkt als ontoelaatbaar gedrag en leidt tot directe degradatie. Uit de nota van toelichting bij de wijzing van de Regeling in verband met de wijziging inzake het systeem van promoveren en degraderen (Stcrt. 2020, nr. 49131) volgt dat de voornoemde gedragingen zo ernstig zijn dat een afweging van deze gedraging ten opzichte van het algehele gedrag in detentie niet meer noodzakelijk is. 

De voorzitter stelt vast dat uit de bestreden beslissing naar voren komt dat verzoeker contrabande in zijn bezit heeft gehad – waaronder een simkaart, usb-lezers en een geheugenkaart – en dat dit is aangemerkt als ontoelaatbaar gedrag zoals bedoeld in bijlage 1 van de Regeling. Gelet daarop kan de beslissing van de directeur om verzoeker te degraderen naar het basisprogramma op voorhand niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De voorzitter zal het verzoek onder b. dan ook afwijzen voor zover dit ziet op de beslissing tot degradatie naar het basisprogramma.

Periode degradatie naar het basisprogramma
De directeur bepaalt op grond van artikel 1d, zesde lid, van de Regeling de periode gedurende welke de gedetineerde het in bijlage 1 dan wel bijlage 2 bij de Regeling omschreven gewenste gedrag laat zien om wederom in aanmerking voor promotie te komen. Deze periode is minimaal zes weken. Indien de directeur aanleiding ziet een langere periode in acht te nemen motiveert hij zijn besluit.

In de bestreden beslissing heeft de directeur toegelicht dat verzoeker zich met het bezit van de simkaart en gegevensdragers de mogelijkheid heeft verschaft ongecontroleerd in tekst, beeld en geluid te communiceren met de buitenwereld en criminele activiteiten voort te zetten binnen de inrichting. De voorzitter overweegt daartoe echter dat niet is gebleken dat de voornoemde voorwerpen op zichzelf communicatie tot stand kunnen brengen. Daarvoor is een telefoon of ander communicatiemiddel nodig en het is de voorzitter ook niet gebleken dat dergelijke voorwerpen bij verzoeker zijn aangetroffen. Het door de directeur veronderstelde voorgezet crimineel handelen is daardoor, nog steeds voorlopig oordelend, niet aannemelijk geworden. Gelet op het voorgaande heeft de directeur – naar het voorlopig oordeel van de voorzitter – onvoldoende toegelicht waarom wordt afgeweken van de minimale termijn van zes weken en de duur van dertien weken in dit geval passend is. De voorzitter zal het verzoek onder b. dan ook toewijzen voor zover dit ziet op de termijn van de degradatie die de minimale duur van zes weken te boven gaat. 

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek onder a. af en wijst het verzoek onder b. toe voor zover dit ziet op de uitsluiting van promotie voor een periode langer dan zes weken en schorst in zoverre de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist.


Deze uitspraak is op 10 augustus 2022 gegeven door mr. A.M.G. Smit, voorzitter, bijgestaan door mr. L. van der Linden, secretaris.
 
 
secretaris    voorzitter
 

Naar boven