Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/28784/SGB, 11 augustus 2022, schorsing
Uitspraakdatum:11-08-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer    22/28784/SGB
    
            
Betreft    verzoeker
Datum    11 augustus 2022


Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van verzoeker (hierna: verzoeker)

1. De procedure
Verzoekers raadsman, mr. W.B.O. van Soest, vraagt namens verzoeker om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris (hierna: verweerder) tot het verlengen van verzoekers plaatsing en status op de lijst van gedetineerden met een vlucht-/maatschappelijk risico (GVM-lijst).

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van verweerder op het schorsingsverzoek en van het beroepschrift (22/28783/GB).

2. De bevoegdheid
Namens verzoeker wordt om schorsing gevraagd van de beslissing van verweerder tot het verlengen van verzoekers plaatsing en status op de GVM-lijst. Uit de reactie van verweerder komt naar voren dat hierover (recent) geen beslissing is genomen. 

De voorzitter overweegt als volgt. 
Volgens de circulaire ‘Gedetineerden met een vlucht- en/of maatschappelijk risico’ d.d. 8 juli 2021, kenmerk 3399954 betreft de plaatsing en status van een gedetineerde op de GVM-lijst een beslissing van de selectiefunctionaris, namens de Minister voor Rechtsbescherming, na bespreking in het Operationeel Overleg. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter staan er op grond van de Penitentiaire beginselenwet echter geen rechtsmiddelen open tegen een dergelijke beslissing. De voorzitter zal zich daarom onbevoegd verklaren kennis te nemen van het verzoek. 

3. De uitspraak
De voorzitter verklaart zich onbevoegd. 


Deze uitspraak is op 11 augustus 2022 gegeven door mr. A.M.G. Smit, voorzitter, bijgestaan door J.A. van der Veen, secretaris.
 
 
secretaris    voorzitter
 

Naar boven