Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0557/GB, 29 april 2008, beroep
Uitspraakdatum:29-04-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/557/GB

Betreft: [klager] datum: 29 april 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 februari 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis Torentijd te Middelburg ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 27 augustus 2005 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis voor beperkt gemeenschapsgeschikten (b.g.g.) Nieuw Vosseveld te Vught. Op 11 februari 2008 is hij overgeplaatst naar de gevangenis Torentijd, waar een regime van algehele
gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil naar een beperkt beveiligde inrichting omdat hij na zijn detentie toch niet kan worden teruggestuurd naar Ramallah. Daarnaast heeft hij 10 maanden in een regime voor beperkt gemeenschapsgeschikten verbleven, omdat hij verliefd zou zijn op
een
penitentiair inrichtingswerkster. Nu wordt hij eindelijk overgeplaatst naar een gevangenis waar een regime van algehele gemeenschap geldt, maar is deze gevangenis slecht bereikbaar voor zijn uit Amsterdam afkomstige bezoek.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager werd voorgesteld voor plaatsing uit het b.g.g.-regime. Gelet op zijn vreemdelingenstatus had hij geplaatst moeten worden in Veenhuizen. Gelet op de beschrijving van het gedrag van klager en zijn detentieverleden werd hij niet geschikt geacht
voor
plaatsing op een te grote afdeling. Derhalve is besloten klager te plaatsen in het regime van algehele gemeenschap van de gevangenis Torentijd.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Torentijd is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in hoger beroep is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Hierbij is in aanmerking genomen dat de selectiefunctionaris in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat klager, gelet op de over zijn gedrag en/of persoonlijkheid en over zijn vreemdelingenstatus verstrekte gegevens, niet in aanmerking komt voor
plaatsing in een inrichting met een beperkt beveiligingsniveau.
Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 29 april 2008

secretaris voorzitter

Naar boven