Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/24539/GV, 2 augustus 2022, beroep
Uitspraakdatum:02-08-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer 21/24539/GV    

Betreft [klager]

Datum 2 augustus 2022

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 1 december 2021 klagers verzoek om kortdurend re-integratieverlof afgewezen.

Klagers raadsvrouw, mr. J. Verstegen, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsvrouw en verweerder in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het beroepschrift, de reactie van verweerder en de overige stukken.

2. De beoordeling

Verweerder heeft in zijn reactie op het beroep te kennen gegeven dat de bestreden beslissing – bij nader inzien – ‘onvoldoende is gemotiveerd’. Verweerder heeft nagelaten om dit gebrek in de motivering te herstellen door in beroep een nadere invulling te geven aan de argumenten die ten grondslag lagen aan de afwijzing van klagers verzoek. Verweerder verzet zich niet tegen een gegrondverklaring van het beroep.

Bij deze stand van zaken – en ook gelet op de verdere inhoud van het dossier – moet de bestreden beslissing als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie zal het beroep daarom gegrond verklaren en de bestreden beslissing vernietigen. Zij zal verweerder opdragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Nu het gemiste verlofmoment nog ingehaald kan worden, ziet de beroepscommissie geen aanleiding om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen.

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt verweerder op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Deze uitspraak is op 2 augustus 2022 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. A. Pahladsingh en mr. M.J. Stolwerk, leden, bijgestaan door mr. A. Back, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven