Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/3549/JA en 08/31/JA, 28 april 2008, beroep
Uitspraakdatum:28-04-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/3549/JA en 08/0031/JA

betreft: [klager] datum: 28 april 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften van,

[...], geboren op [1987], verder te noemen klager en mr. G.J.B.C. Maton, ingediend namens klager,

gericht tegen de uitspraken van 28 november 2007 van de beklagcommissie bij de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Teylingereind te Sassenheim,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraken waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak zijn gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 14 februari 2008, gehouden in de j.j.i. Den Engh te Den Dolder, zijn gehoord klager en namens de directeur van de j.j.i. Teylingereind, [...].
De raadsman heeft telefonisch laten weten niet ter zitting te zullen verschijnen

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de beklagen en de uitspraken van de beklagcommissie
De beklagen betreffen:
a. schending van de hoorplicht en het niet uitreiken van de beschikking van de ordemaatregel van plaatsing in opvang van 6 augustus tot 7 augustus 2007;
b. schending van de hoorplicht bij de verlenging van de plaatsing in opvang op 7 augustus 2007.

De beklagcommissie heeft de beklagen ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraken weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager merkt op geen bezwaar te hebben tegen behandeling van de zaak zonder zijn raadsman.
Klager stelt dat hem de beschikking van de ordemaatregel van plaatsing in opvang van 6 augustus tot 7 augustus 2007 niet is uitgereikt. De maatregel is klager alleen mondeling medegedeeld. Ook is hij niet gehoord voordat de verlenging van de
ordemaatregel is opgelegd. Pas vierentwintig uur later is er met klager gesproken. Klager heeft de ordemaatregel als straf ervaren.

Namens de directeur is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.

Uit de sanctieformulieren blijkt dat klager is gehoord zowel omtrent de plaatsing in afzondering als de verlenging daarvan en voorts blijkt dat deze formulieren aan klager zijn uitgereikt. De teamleiders en gedragwetenschappers hebben verklaard klager
samen gehoord te hebben.
In de j.j.i. Teylingereind worden zogenoemde sanctieformulieren gebruikt waarop kan worden aangekruist of het een ordemaatregel of een disciplinaire straf betreft.
Dit kan verwarring opleveren. Binnen de teamleiders is dit al vaker aan de orde gesteld.

3. De beoordeling
Ingevolge artikel 62 juncto artikel 61 Bjj dient de jeugdige voorafgaand aan de beslissing omtrent een plaatsing in afzondering bedoeld in artikel 25, eerste lid, op grond van artikel 24, eerste lid onder a of b, Bjj door de directeur in de gelegenheid
te worden gesteld te worden gehoord en moet deze van eerdergenoemde beslissingen een schriftelijke, gemotiveerde mededeling ontvangen.

Ten aanzien van onderdeel a:
Op het betreffende sanctieformulier van 6 augustus 2007 is wel de datum ingevuld waarop de jeugdige is gehoord en het sanctieformulier is uitgereikt, maar er is geen kruisje geplaatst in de desbetreffende hokjes op het sanctieformulier.
Nu onvoldoende duidelijk is geworden dat klager voorafgaande aan de beslissing van de maatregel van plaatsing in opvang van 6 augustus tot 7 augustus 2007 is gehoord en dat hij een schriftelijke mededeling heeft ontvangen, zal de beroepscommissie het
beroep op formele grond gegrond verklaren.
Klager zal na te noemen tegemoetkoming worden toegekend

Ten aanzien van onderdeel b.:
Op het betreffende sanctieformulier van 7 augustus 2007 is wel de datum ingevuld waarop de jeugdige is gehoord, maar er is geen kruisje geplaatst in het desbetreffende hokje op het sanctieformulier.
Nu onvoldoende duidelijk is geworden dat klager voorafgaande aan de verlengingsbeslissing van de maatregel van plaatsing in opvang van 7 augustus tot 9 augustus 2007 is gehoord, zal de beroepscommissie het beroep op formele grond gegrond verklaren.
Klager zal na te noemen tegemoetkoming worden toegekend

Voorts overweegt de beroepscommissie dat het gebruik van hetzelfde formulier voor zowel het opleggen van een ordemaatregel als een disciplinaire straf verwarring kan scheppen bij de jeugdige. Door de naam ‘sanctieformulier’ wordt de indruk gewekt dat
het een straf betreft, ook al is een ordemaatregel opgelegd en het desbetreffende hokje op het formulier aangekruist. De beroepscommissie geeft de inrichting in overweging verschillende formulieren te gebruiken voor het opleggen van een ordemaatregel
respectievelijk een disciplinaire straf.
Voorts wijst de beroepscommissie op de mogelijkheid om jongeren te laten tekenen voor ontvangst van de formulieren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van beide onderdelen op formele grond gegrond, vernietigt de uitspraken van de beklagcommissie en verklaart de beklagen alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager, ten laste van de directeur, een tegemoetkoming toekomt van € 30,=.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D.A. Flinterman, voorzitter, mr. J. Calkoen-Nauta en drs. B. van Delden, leden, bijgestaan door mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 28 april 2008

secretaris voorzitter

Naar boven