Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/3559/TA, 28 april 2008, beroep
Uitspraakdatum:28-04-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/3559/TA

betreft: [klager] datum: 28 april 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 17 december 2007 van de beklagcommissie bij de Oostvaarderskliniek, locatie Amsterdam, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 25 maart 2008, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam is gehoord klager.

(De vertegenwoordiger van) het hoofd van de inrichting is zonder bericht niet ter zitting verschenen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag houdt in:
a. de maatschappelijk werker heeft onrechtmatig telefonisch contact opgenomen met klagers moeder;
b. het bezoek van klagers moeder vindt onder toezicht plaats;
c. klagers bewegingsvrijheid wordt beperkt.

De beklagcommissie heeft voor wat betreft onderdeel a. met betrekking tot de aanleiding van het telefoongesprek het beklag ongegrond verklaard en met betrekking tot de inhoud van het gesprek het beklag gegrond verklaard en de onderdelen b. en c. van
het
beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Met betrekking tot onderdeel a.:
De inrichting stelt dat het incident omtrent de (geweigerde) invoer van de Playstation de aanleiding was om klagers moeder te bellen, maar dat incident vond plaats drie weken voordat met klagers moeder gebeld werd. De redenen, die worden opgegeven voor
het telefonisch contact met klagers moeder, verschillen. Uit het evaluatieverslag blijkt dat de inrichting geen contact met klagers moeder zou opnemen zonder zijn toestemming en zonder dat hij daarvan op de hoogte was.
Met betrekking tot onderdeel b.:
Klagers moeder heeft hem maar éénmaal in de locatie Amsterdam bezocht. Bij dit bezoek zat het personeel er bovenop. Daarna is zij niet meer op bezoek geweest, omdat het bezoek onder toezicht zou plaatsvinden. Zij heeft hem dan ook vlak voor haar
verhuizing naar Suriname niet bezocht. Het door de inrichting in het schrijven van 5 februari 2008 gestelde is niet juist.
Met betrekking tot onderdeel c.:
Het betreft een interne overplaatsing. Klager had eerst een rode kaart met alle vrijheden. Na de overplaatsing kreeg hij een witte kaart. Klager heeft gesproken met de maandcommissaris en daarna kreeg klager weer een rode kaart. Na een à twee weken
heeft klager een gele kaart gekregen omdat hij te weinig contact zou hebben met het personeel. Klager heeft gewoon contact met medepatiënten en een zakelijk contact met het personeel. Hij heeft nog steeds een gele kaart. Klager zou overgeplaatst worden
van afdeling 1 naar afdeling 5. Hij is vorige maand geplaatst op afdeling 5.

Klager heeft aan de beroepscommissie kopieën van een evaluatieverslag blz. 2, uitspraak 05/785/TA blz. 4, reactie van de Oostvaarderskliniek locatie Utrecht d.d. 5 februari 2008 met betrekking tot 08/277/STA, een uitspraak van de beklagcommissie bij de
Dr. S. van Mesdagkliniek d.d. 23 januari 2001 en de Memorie van toelichting 2.7 bij de Bvt overgelegd.

Het hoofd van de inrichting heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Met betrekking tot onderdeel a.:
De beklagcommissie heeft voor wat betreft onderdeel a. van het beklag onderscheid gemaakt tussen de aanleiding voor het telefoongesprek en de inhoud van het telefoongesprek en voor wat betreft de aanleiding het beklag ongegrond verklaard en voor wat
betreft de inhoud het beklag gegrond verklaard. De beroepscommissie is van oordeel dat een strikt onderscheid tussen aanleiding voor en inhoud van het telefoongesprek in dit geval niet valt te maken en zij zal de uitspraak van de beklagcommissie op dit
punt vernietigen.
Door klager is gesteld dat hij met de inrichting had afgesproken dat er geen contact zou worden opgenomen met zijn moeder zonder zijn toestemming en zonder dat hij daarvan op de hoogte was. Klager heeft aan de beroepscommissie een evaluatieverslag
overgelegd, waarin deze afspraak is opgenomen. Nu het bovenstaande niet door de inrichting is betwist, zal de beroepscommissie onderdeel a. van het beklag alsnog geheel gegrond verklaren.

Met betrekking tot onderdeel b. en onderdeel c. overweegt de beroepscommissie dat klager van de locatie Utrecht van de Oostvaarderskliniek is overgeplaatst naar de locatie Amsterdam en dat dit een interne overplaatsing betreft. De beroepscommissie is
van oordeel dat de redenen die door de inrichting bij de beklagcommissie zijn aangevoerd om vervolgens klagers bezoek onder toezicht te laten plaatsvinden en zijn bewegingsvrijheid te beperken - te weten het slecht lopende contact tussen klager en zijn
moeder respectievelijk het ontbreken van contact tussen klager en het behandelteam - onvoldoende zijn onderbouwd. Zij zal met betrekking tot deze onderdelen de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog gegrond verklaren.

De beroepscommissie zal terzake van het onder a., b. en c. gegrond verklaarde beklag een tegemoetkoming van € 50,= aan klager toekennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep met betrekking tot onderdeel a., b. en c. gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt de aan klager toekomende tegemoetkoming op € 50,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.M. van Woensel, voorzitter, mr. R. Weenink en mr. drs. R.H. Zuijderhoudt, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 28 april 2008

secretaris voorzitter

Naar boven