Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/28409/STA, 21 juli 2022, schorsing
Uitspraakdatum:21-07-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer 22/28409/STA        

Betreft [verzoeker]

Datum 21 juli 2022

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [verzoeker] (hierna: verzoeker)

1. De procedure

Het hoofd van FPC De Kijvelanden te Poortugaal (hierna: de instelling) heeft op 18 juli 2022 beslist dat het met onmiddellijke ingang niet meer is toegestaan een mp3-speler in het bezit te hebben.

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van het hoofd van de instelling op het schorsingsverzoek en van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het schorsingsverzoek is ingeschreven als klaagschrift (K-2022-252).

2. De standpunten

Standpunt van verzoeker

Verzoekers mp3-speler is ooit gecontroleerd en goedgekeurd, maar omdat anderen geen goedgekeurde mp3-spelers hebben, moet verzoeker de zijne nu inleveren. Verzoeker vindt dit onterecht en ook niet te begrijpen. Muziek is een voor zijn behandeling beschermende factor. Verzoeker kan rechtbankdossiers en adviezen aanleveren die dit bevestigen. De omstandigheid dat de instelling sommige mp3-spelers met opnamefunctie en microfoon heeft binnengelaten, wil niet zeggen dat iedereen fout is en zijn mp3-speler zou moeten inleveren.

Standpunt van het hoofd van de instelling

Tot voor kort werd het patiënten toegestaan om een mp3-speler in te voeren en in bezit te hebben voor het beluisteren van muziek. In de afgelopen jaren hebben mp3-spelers aanzienlijk meer functies gekregen dan alleen de mogelijkheid om muziek te beluisteren. Zo zijn er mp3 spelers met een opnamefunctie, met mogelijkheden om foto’s en video’s op te slaan en te bekijken, wifi voor internetverbinding en bluetooth voor draadloze verbindingen. Ook is de opslagcapaciteit van mp3-spelers sterk toegenomen. De afgelopen periode is in de instelling op verschillende afdelingen gebleken dat dergelijke functies van mp3-spelers een gevaar opleveren voor de orde en veiligheid. Er bleken gesprekken tussen een patiënt en een behandelaar te zijn opgenomen. Er is pornografisch materiaal aangetroffen op een mp3-speler die over de afdeling en door de instelling bij verschillende patiënten is rondgegaan. Het blijkt mogelijk om via spelcomputers dergelijk materiaal op een mp3-speler te zetten en te verplaatsen. Draadloze (internet)verbindingen maken het mogelijk dat patiënten zaken met elkaar uitwisselen en bijvoorbeeld op kamerafzondering toch met elkaar communiceren. Daarnaast maakt de toegenomen opslagcapaciteit het moeilijker om de inhoud van mp3 spelers adequaat te controleren.

Volgens de huisregels is het patiënten niet toegestaan om apparaten te bezitten die geluid en/of beelden kunnen opnemen (artikel 4.4.12) en zijn informatiedragers niet toegestaan, tenzij deze voldoende controleerbaar zijn (artikel 4.4.7). De voortschrijdende techniek en voortschrijdend inzicht hebben gemaakt dat de instelling de mp3-speler als informatiedrager onvoldoende controleerbaar vindt en het risico op misbruik van functies ervan onverantwoord groot acht.

Daarom is besloten om het bezit van mp3-spelers in de instelling niet meer toe te staan. Alle patiënten van de instelling zijn hiervan bij brief van 18 juli 2022 op de hoogte gebracht. Dit beleid is besproken met de patiëntenraad. De mp3-spelers die op dit moment in omloop en gebruik zijn, worden als contrabande aangemerkt en moeten binnen drie dagen na ontvangst van de brief van 18 juli 2022 bij het afdelingspersoneel worden ingeleverd. Mp3-spelers die daarna nog worden aangetroffen, zullen worden ingenomen. Het is aan de patiënt om zijn mp3-speler zo spoedig mogelijk uit te voeren of te laten vernietigen. Als dat niet wordt gedaan, zal de mp3-speler worden bewaard totdat de patiënt uit de instelling vertrekt. Het invoeren van mp3-spelers wordt niet meer toegestaan.

Besloten is om geen enkele mp3-speler meer toe te staan en daarop geen uitzonderingen te maken, omdat het niet goed mogelijk wordt geacht om onderscheid te maken tussen verschillende mp3-spelers met verschillende functies. Het is niet altijd eenvoudig vast te stellen welke functies een mp3-speler heeft en daarnaast worden ook in de functie van informatiedrager risico’s gezien. Patiënten kunnen als alternatief via cd’s, radio/tv of hun spelcomputer muziek luisteren.

Er is sprake van een voor alle patiënten van de instelling geldende regel die niet in strijd is met hogere wet- en/of regelgeving. Het gaat dan ook niet om een beslissing waartegen beklag openstaat.

3. De beoordeling

De voorzitter stelt vast dat verzoeker een mp3-speler op zijn kamer mocht houden en dit met onmiddellijke ingang van 18 juli 2022 niet meer is toegestaan vanwege de op die datum bekendgemaakte wijziging van het beleid met betrekking tot het bezit van mp3-spelers. Nu verzoeker als gevolg daarvan niet langer gebruik kan maken van de mp3-speler die hij eerder met toestemming van het hoofd van de instelling heeft ingevoerd en deze zal moeten uitvoeren of in beslag moet laten nemen, richten het beklag en het schorsingsverzoek zich naar het voorlopig oordeel van de voorzitter tegen een (vermeende) beperking van verzoekers eigendomsrecht, waartegen op grond van artikel 56, eerst lid, aanhef en onder e, van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden beklag openstaat. De voorzitter zal verzoeker daarom in zijn verzoek ontvangen.

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van het hoofd van de instelling slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval, gelet op de door het hoofd van de instelling naar voren gebrachte risico’s voor de orde en veiligheid van mp3-spelers in de instelling en de onmogelijkheid om de mp3-spelers in de instelling afdoende te controleren. Patiënten kunnen volgens het hoofd van de instelling als alternatief via cd’s, radio/tv of hun spelcomputer muziek luisteren. De voorzitter zal het verzoek daarom afwijzen.

4. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

Deze uitspraak is op 21 juli 2022 gegeven door mr. drs. N.C. van Lookeren Campagne, voorzitter, bijgestaan door mr. E.W. Bevaart, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven