Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0797/GV, 28 april 2008, beroep
Uitspraakdatum:28-04-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/797/GV

betreft: [klager] datum: 28 april 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. F.N. Dijkers, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 25 maart 2008 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van incidenteel verlof afgewezen.

2. De standpunten
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager heeft, zoals ook blijkt uit de overgelegde medische verklaring, een zeer moeilijke voet die vaak luxeert. Daarbij draagt hij een brace. Klager heeft dringend nieuwe schoenen nodig, die hij echt
zelf zal moeten passen. Klager loopt thans op een kapotte sandaal. Een firma naar de inrichting laten komen is om praktische redenen niet wenselijk.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Van een bijzondere situatie is geen sprake. Onvoldoende komt naar voren waarom klager zelf naar de schoenenwinkel zou moeten gaan en niet kan worden volstaan met het verzoek meerdere schoenen vanuit een schoenenzaak naar de inrichting te laten komen.
Daarbij komt dat klager zich in het verleden meerdere malen aan zijn detentie heeft onttrokken, waardoor er twijfels zijn omtrent de terugkeer.

De directeur van de gevangenis Veenhuizen heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de aanvraag.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van 17 maanden met aftrek, wegens flessentrekkerij. Aansluitend dient hij gevangenisstraffen van in totaal 43 maanden te ondergaan. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 18 oktober 2008.
Aansluitend dient hij eventueel 140 dagen gijzeling op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften te ondergaan.

Krachtens artikel 21 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting van 24 december 1998, nr. 733726/98/DJI (hierna: de Regeling), kan incidenteel verlof worden verleend voor het bijwonen van gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer van de
gedetineerde, waarbij zijn aanwezigheid noodzakelijk is. In de artikelen 22 tot en met 31 van de Regeling staan de situaties beschreven waarbij incidenteel verlof verleend kan worden. Het buiten de inrichting passen en kopen van schoenen staat hierbij
niet vermeld. Evenmin is sprake is van zodanig bijzondere omstandigheden in de persoonlijke sfeer van klager, dat hem om deze reden strafonderbreking verleend zou moeten worden. Niet valt in te zien waarom een medewerker van een schoenenzaak uit de
(nabije) omgeving van de inrichting met voor klager geschikte schoenen niet naar de inrichting zou kunnen komen. Indien het schoeisel op medische indicatie dient te worden gebruikt, ligt het op de weg van de medische dienst hierbij een bemiddelende rol
te spelen. Derhalve kan de beslissing van de Staatssecretaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 28 april 2008

secretaris voorzitter

Naar boven