Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2922/GA, 28 april 2008, beroep
Uitspraakdatum:28-04-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/2922/GA

betreft: [klager] datum: 28 april 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 25 oktober 2007 van de beklagcommissie bij de gevangenis/ISD Zutphen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 1 april 2008, gehouden in de locatie Ooyerhoek te Zutphen, zijn gehoord klager en [[...], unit-directeur bij voormelde gevangenis/ISD. Klagers raadsman, mr. R.A. van der Horst is, zonder bericht van verhindering,
niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het onzorgvuldig verwerken van een aantal van de door klager ter verzending en betaling aangeboden betalingsopdrachten, ten gevolge waarvan klagers betalingsregeling met het CJIB is beëindigd.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager had met het CJIB een betalingsregeling getroffen aangaande openstaande vorderingen, (onder meer) in verband met een schadevergoedingsverplichting. Klager betaalde € 25,- per maand. Dat deed hij door steeds bij de teamkamer op zijn afdeling
zogeheten betaalopdrachten op te halen, in te vullen en ter verzending aan het Shared Service Center (SSC) af te geven. Hij vulde die opdrachten steeds in tweevoud in. Die opdrachten werden – voordat zij werden ingenomen – ook in tweevoud getekend door
de dienstdoende penitentiair inrichtingswerker. Klager heeft vijf keer een dergelijk betalingsformulier ingevuld en afgegeven. Vervolgens kreeg hij na enige tijd van de afdeling bevolking van de inrichting te horen dat het CJIB slechts drie keer een
betaling had ontvangen en dat daarom de vervangende vrijheidsstraffen ten uitvoer werden gelegd. Klager heeft een en ander met de directeur besproken en die gaf aan dat het voor klager erg vervelend was. Hij wilde niet zwart op wit aangeven dat de fout
bij de inrichting heeft gelegen. Klager erkent dat hij, hoewel hij wekelijks een overzicht van zijn rekening-courant krijgt, heeft nagelaten om na te kijken of de betalingen daadwerkelijk uitgevoerd werden. Als gevolg van het beëindigen van de
betalingsregeling komt klager niet langer in aanmerking komt voor overplaatsing naar een zeer beperkt beveiligde inrichting. Hij zal de rest van zijn detentie doorbrengen in een beperkt beveiligde inrichting. Klager hoopt op een uitspraak die hem iets
in handen geeft om actie te ondernemen tegen het CJIB. Klager vindt dat het CJIB te veel macht heeft. Tegen beslissingen van het CJIB staat immers geen enkel rechtsmiddel open.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de door hem met het CJIB getroffen betalingsregeling. Mogelijk zijn er in de behandeling van klagers betaalopdrachten fouten gemaakt. Het is de directeur bekend dat er bij het SSC (vooral in het
begin) fouten zijn gemaakt. Mogelijk geldt dat ook in dit geval. Het gaat de directeur echter te ver om de verantwoordelijkheid voor de nakoming van de betalingsregeling op zich te nemen.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt – nu dit door de directeur niet is weersproken – vast dat klager (op zijn minst genomen) vijf keer een betalingsopdracht heeft ingevuld en afgegeven aan het afdelingspersoneel, met het doel de door klager met het CJIB
getroffen
betalingsregeling na te komen. Voorts is voldoende vast komen te staan dat tenminste twee van de vijf betalingsopdrachten door het SSC niet zijn verwerkt en dus niet voldoende zorgvuldig zijn behandeld door (medewerkers van) de inrichting of het SSC.
Dit onzorgvuldig handelen van de betrokken medewerkers en/of van het SSC komt naar het oordeel van de beroepscommissie voor de verantwoordelijkheid van de directeur en het beklag moet in zoverre alsnog gegrond worden verklaard. De beroepscommissie acht
de enkele gegrondverklaring in dit geval een voldoende tegemoetkoming en er zal geen financiële tegemoetkoming worden toegekend.

Voor zover klager ook heeft bedoeld te klagen over de omstandigheid dat door vorenbedoeld onzorgvuldig handelen ook de betalingsregeling met het CJIB is beëindigd en dat dit eveneens aan de directeur valt toe te rekenen, gaat klager eraan voorbij dat
het hier een zelfstandige beslissing van het CJIB betreft, waarop de directeur geen enkele invloed heeft. Daarnaast had klager een eigen verantwoordelijkheid bij de controle of de betalingsregeling daadwerkelijk werd nagekomen. Klager heeft aangegeven
in de gelegenheid te zijn geweest wekelijks te controleren of het afbetalingsbedrag van zijn rekening-courant was afgeschreven maar dat te hebben nagelaten. Gelet daarop kan de beëindiging van de betalingsregeling niet aan de directeur worden
toegerekend. In zoverre is het beroep daarom ongegrond.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond ten aanzien van de klacht omtrent de behandeling van de betalingsopdrachten door of namens de directeur, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart dat deel van het beklag
alsnog gegrond. Zij bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor het overige.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor de toekenning van een tegemoetkoming.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J.C. van Kamp, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. A. van Waarden, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 28 april 2008

secretaris voorzitter

Naar boven