Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/3105/GB, 25 april 2008, beroep
Uitspraakdatum:25-04-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/3105/GB

Betreft: [klager] datum: 25 april 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 november 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 19 januari 2006 gedetineerd. Hij verblijft in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) Amerswiel te Heerhugowaard.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager is de mogelijkheid van bezwaar onthouden. In de beslissing van de selectiefunctionaris is de mogelijkheid voor klager opgenomen in beroep te gaan, waarmee hem een rechtsmiddel is onthouden.
De afwijzing van zijn verzoek om overplaatsing naar een z.b.b.i. is gebaseerd op het gegeven dat nog een ontnemingvordering zou openstaan. Uit de registratiekaart blijkt hier echter niet van.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Uit de ontvangen informatie van de inrichting blijkt dat klager nog een ontnemingvordering heeft openstaan. Dit vormt reden zijn verzoek tot overplaatsing naar een z.b.b.i. af te wijzen.

4. De beoordeling
4.1. Ingevolge artikel 18 van de Pbw heeft een gedetineerde, voor zover hier aan de orde, het recht bij de selectiefunctionaris een met redenen omkleed verzoekschrift in te dienen strekkende tot plaatsing in dan wel overplaatsing naar een bepaalde
inrichting of afdeling. Ingevolge artikel 18, derde lid juncto artikel 17, vierde lid, van de Pbw, staat tegen de afwijzing hiervan beroep open.

4.2. De beslissing van de selectiefunctionaris van 12 november 2007 kent als motivering: “uit de door mij ontvangen informatie van de inrichting blijkt dat u nog een ontnemingsvordering heeft staan. Reden om uw verzoek af te wijzen.”
Het selectieadvies van de Penitentiaire Inrichtingen Noord Holland Noord, unit Zuyderbos/Amerswiel, b.b.i, dat is gebaseerd op informatie per 7 november 2007, houdt in dat een ontnemingvordering van € 47.600 openstaat.
De beslissing naar aanleiding van het bezwaar van 11 december 2007, waarin klager als niet ontvankelijk in dit bezwaar werd beschouwd, houdt in dat informatie uit de inrichting leerde dat klager op grond van de Terwee-zaak niet voor verdere fasering in
aanmerking kwam.

4.3 De beroepscommissie is van oordeel, gelet op het feit dat wordt gesproken over veroordelingen, dat onder de in het selectieadvies bedoelde “ontnemingsvordering” moet worden verstaan een rechterlijke beslissing waarbij een betalingsverplichting
aan klager is opgelegd. Nu enkel sprake is van het opleggen van een betalingsverplichting, is dat gegeven op zich onvoldoende grond voor het afwijzen van een verzoek om detentiefasering. Voor zover ervan moet worden uitgegaan dat het verzoek is
afgewezen omdat er nog een Terwee-zaak openstaat, waarmee kennelijk wordt bedoeld dat nog vervangende hechtenis moet worden uitgezeten, heeft te gelden dat die vervangende hechtenis aansluitend op de tenuitvoerlegging van gevangenisstraf, niet aan
detentiefasering in de weg staat. Gezien het vorenstaande kan de bestreden beslissing, gelet op de hieraan gegeven motivering, niet in stand blijven. Het beroep zal gegrond worden verklaard en de selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe
beslissing te nemen. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 25 april 2008

secretaris voorzitter

Naar boven