Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/3394/GB, 25 april 2008, beroep
Uitspraakdatum:25-04-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/3394/GB

Betreft: [klager] datum: 25 april 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 29 november 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers bezwaarschrift tegen de afwijzing van zijn verzoek tot overplaatsing naar een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 14 mei 2002 gedetineerd. Hij verblijft in het huis van bewaring
Roermond.

3. De standpunten
3.1. Klager is het niet eens met de beslissing van de selectiefunctionaris. Klagers v.i.-datum is op 19 juni 2009. Aansluitend dient hij lijfsdwang te ondergaan van 365 dagen. Dit wordt echter niet meegeteld voor de berekening van het strafrestant.
Klager meent dat hij in aanmerking komt voor plaatsing in een b.b.i.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Gedetineerden die een strafrestant hebben van maximaal 18 maanden kunnen in aanmerking komen voor plaatsing in een b.b.i. Een vrijheidsbenemende maatregel valt
hier ook onder. De v.i.-datum van klager is op 18 juni 2010. Klager komt derhalve nog niet in aanmerking voor detentiefasering.

4. De beoordeling
4.1. Op grond van artikel 3 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (nummer 5042803/00/DJI) komen naast zelfmelders voor plaatsing in een b.b.i. in aanmerking gedetineerden die een beperkt vlucht- en maatschappelijk
risico vormen, een strafrestant hebben van maximaal achttien maanden en beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.

4.2. Blijkens de zich bij de stukken bevindende registratiekaart valt klagers v.i.-datum op 19 juni 2009. Aansluitend dient klager in het kader van artikel 577c van het Wetboek van Strafvordering (Sv) lijfsdwang te ondergaan van in totaal 365 dagen.
Voor de bepaling van het strafrestant wordt de op grond van artikel 577c Sv bevolen lijfsdwang niet meegeteld. Gelet daarop moet de beslissing van de selectiefunctionaris worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe
beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Er worden geen termen aanwezig geacht voor het toekennen van een tegemoetkoming.
De beroepscommissie overweegt nog het volgende. Deze zaak kenmerkt zich door het volgende. Bij beslissing van 12 januari 2005 heeft de Rechtbank te Roermond aan klager een lijfsdwang voor de periode van 365 dagen opgelegd. Deze lijfsdwang zal, naar mag
worden aangenomen, na afloop van de gevangenisstraf die klager thans ondergaat, worden ten uitvoer gelegd. Zoals hiervoor is aangegeven, is deze lijfsdwang niet van invloed op het bepalen van de v.i.-datum van klager noch op de beslissingen omtrent
detentiefasering die in het kader van de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf moeten worden genomen. Dat neemt echter niet weg dat het feit dat de lijfsdwang moet worden ondergaan een rol kan spelen bij de motivering van beslissingen klager niet in
aanmerking te laten komen voor detentiefasering.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent aan klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 29 april 2008

secretaris voorzitter

Naar boven