Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0185/GB, 24 april 2008, beroep
Uitspraakdatum:24-04-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/185/GB

Betreft: [klager] datum: 24 april 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R.J.H. Corten, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 januari 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.)/ISD De Geerhorst te Sittard afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 6 december 2007 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. De Boschpoort te Breda.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager kan zich niet verenigen met de gronden van de bestreden beslissing, namelijk de capaciteitsproblematiek en ‘het gevolg’ van detentie.
Plaatsing van voorlopig gehechten vindt plaats met een grote mate van willekeur. Een betrokkene wordt geplaatst in de eerste de beste inrichting waar op dat moment capaciteit bestaat. Vervolgens is het bijna onmogelijk om teruggeplaatst te worden in
een
inrichting in de woonomgeving van betrokkene. Als gevolg van een overheidsbesluit is het h.v.b. Overmaze te Maastricht gesloten en daardoor bestaat wellicht een tekort aan capaciteit voor preventief gehechten in de regio Zuid-Limburg. Bovendien worden
in de regio Zuid-Limburg wel preventief gehechten geplaatst die elders uit Nederland afkomstig zijn. Voorts wordt regelmatig overplaatsing geweigerd omdat de afstand tussen de plaats van detentie te ver verwijderd is van de plaats waar de rechtbank de
zaak behandelt. In dit geval verzoekt klager juist om overplaatsing naar een h.v.b. in de regio waar zijn zaak aanhangig is (rechtbank Maastricht).
Uiteraard vloeien uit detentie allerlei beperkingen voort, maar dat is nauwelijks als een onderbouwing van de bestreden beslissing aan te merken. Het is onnodig om meer beperkingen op te werpen dan reeds uit de feitelijke detentiesituatie voortvloeien.
Door detentie in de nabijheid van de woonomgeving kunnen veel praktische problemen verholpen worden, qua tijd en geld. Een bezoek vanuit Sittard aan het h.v.b. te Breda vergt bijna een hele dag indien daarbij rekening wordt gehouden met de reistijden
en
het ruim op tijd voor aanvang aanwezig zijn.
Daarnaast is klagers oudste dochter zwanger en klager verwacht zijn eerste kleinkind op 25 maart 2008. Een verklaring van de vroedvrouw is bijgevoegd. Klagers dochter zou graag willen dat klager bij de bevalling aanwezig is. De mogelijkheid om aan deze
wens tegemoet te komen is groter indien klager gedetineerd is in Sittard.
Voorts staat klager onder medische behandeling in het Maaslandziekenhuis te Sittard in verband met suikerziekte. Klager dient de diëtiste van dat ziekenhuis te bezoeken en regelmatig zijn bloed te laten controleren. Daarnaast staat hij onder
behandeling
van de oogspecialist van voornoemd ziekenhuis. Deze controlebezoeken kunnen thans geen doorgang vinden, terwijl alternatieven in het h.v.b. De Boschpoort niet of nauwelijks voorhanden zijn of worden aangeboden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Met betrekking tot de stelling dat met willekeur wordt geplaatst, deelt de selectiefunctionaris mee dat de eerste plaatsingen onder verantwoordelijkheid van het Bureau Capaciteit en Logistiek te Den Haag worden bepaald. Het argument van klager om naar
het zuiden van Nederland overgeplaatst te worden, omdat zijn dochter graag wil hebben dat klager bij de bevalling is, is niet relevant. De Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting voorziet hier niet in. Over de medische omstandigheden heeft de
selectiefunctionaris navraag gedaan bij het bureau selectie- en detentiebegeleiding (b.s.d.). Bij de medische dienst van het h.v.b. is bekend dat klager diabeet is en oogklachten heeft. Elke inrichting beschikt over een medische dienst. Het b.s.d.
heeft
bevestigd dat bij afspraken in het ziekenhuis een tijdelijk verlaten van de inrichting wordt aangevraagd en dat ziekenhuisbezoeken gewoon kunnen doorgaan. Voorts vermeldt de selectiefunctionaris dat een zeer beperkte plaatsingsmogelijkheid bestaat
binnen de huizen van bewaring. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen en bij voldoende aangetoonde noodzaak wordt overgegaan tot een overplaatsing. Dat de plaats van detentie hinderlijk is voor het bezoek is begrijpelijk, echter uit de
bezoekerslijsten
blijkt dat klager wekelijks bezoek ontvangt van familie. De selectiefunctionaris is van mening dat een zorgvuldige selectiebeslissing is genomen conform het wettelijk kader.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Uitgangspunt van de wetgever is dat voorlopig gehechten, gelet op het belang van een goede rechtsgang, in een h.v.b. worden geplaatst in dan wel nabij het arrondissement van vervolging. Slechts in geval van aanwezigheid van bijzondere
omstandigheden betreffende de persoon van de gedetineerde kan van dit uitgangspunt worden afgeweken.
Gebrek aan detentiecapaciteit in de arrondissementen Maastricht en Roermond, zoals dit recentelijk is ontstaan, heeft tot gevolg dat voorlopig gehechten in deze arrondissementen niet in maar buiten die arrondissementen worden geplaatst.
Klager die wordt vervolgd in het arrondissement Maastricht, heeft verzocht om plaatsing in het h.v.b Roermond dan wel het h.v.b. in Sittard. Dit verzoek past bij het hiervoor geformuleerde uitgangspunt van de wetgever. Nu in de motivering van de
bestreden beslissing geen aandacht is besteed aan de belangen van een goede rechtsgang noch aan de vraag waarom klager niet op de wachtlijst voor een van de genoemde inrichtingen kan worden geplaatst, terwijl ook niet blijkt dat de mogelijkheden van
eventuele ruiling met gedetineerden die om overplaatsing naar elders hebben verzocht zijn onderzocht, kan niet worden aangenomen dat de bestreden beslissing voldoende met redenen is omkleed. Gelet daarop moet de op de onder 3.2 genoemde gronden
gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 24 april 2008

secretaris voorzitter

Naar boven