Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0246/GA, 23 april 2008, beroep
Uitspraakdatum:23-04-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vermissing  v

Uitspraak

nummer: 08/246/GA

betreft: [klager] datum: 23 april 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van het huis van bewaring (h.v.b.) Almere-Binnen,

gericht tegen een uitspraak van 18 december 2007 van de beklagcommissie bij voormeld h.v.b., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 17 maart 2008, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur bij voormeld h.v.b..

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de vermissing na overplaatsing van detentiecentrum Schiphol naar het h.v.b. Almere Binnen van zijn digitale fotocamera, zwarte schoenen, schoenen van het merk nike, een zwarte winterjas en een aantal T-shirts en broeken.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en een tegemoetkoming van € 75,= toegekend op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het beroep is ingesteld omdat met de enkele aanwezigheid van de vermiste dvd-spelers niet aangenomen kan worden dat ook de andere door klager vermiste goederen zouden zijn aangekomen in het h.v.b. De dvd-spelers voldeden aan de omschrijving die klager
gaf, terwijl niet bekend was wie deze apparaten dan wel toebehoorden.
Waardevolle spullen worden altijd apart op een lijst vermeld. Er is niets vermeld over een fotocamera of dvd-spelers. Er had geen tegemoetkoming toegekend mogen worden.

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Na zijn arrestatie op Schiphol, van welke arrestatie klager een proces-verbaal overlegt, zijn er spullen uit een tas gehaald en in een doos gestopt, om beschadiging te voorkomen. In het proces-verbaal van de arrestatie op Schiphol wordt onder meer
vermeld dat in het bezit van klager twee dvd-spelers zijn aangetroffen. In Schiphol heeft klager zijn spullen gecontroleerd en er voor getekend.

3. De beoordeling
Uit de zich bij de stukken bevindende bescheiden waarop goederen van klager staan vermeld, waaronder de vrachtbrief en het ter zitting overgelegde proces-verbaal van arrestatie, valt niet af te leiden op welk moment klager de door hem genoemde vermiste
goederen in zijn bezit zou hebben gehad. Daarbij is het opmerkelijk dat enkele waardevolle spullen specifiek vermeld zijn, b.v. een ring en een ketting, maar dat de fotocamera en de dvd-spelers niet op de vrachtbrief staan. Wel blijkt uit het proces
verbaal dat klager ten tijde van zijn arrestatie in het bezit was van dvd-spelers. De omstandigheid dat er in het h.v.b. wel dvd-spelers zijn aangetroffen die voldeden aan klagers omschrijving en welke uiteindelijk aan klager zijn gegeven leidt, mede
gelet op al het vorenstaande, niet tot de conclusie dat de door klager genoemde vermiste, maar in de stukken niet expliciet genoemde goederen, ook in het h.v.b. aanwezig zouden moeten zijn.

Het beroep wordt ten aanzien van de vermissing van de dvd-spelers mitsdien ongegrond verklaard en voor het overige gegrond verklaard.
Klager zal, gelet op vorenstaande, de na te noemen tegemoetkoming worden toegekend.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond ten aanzien van de vermissing van de dvd-spelers en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie in zoverre.
De beroepscommissie verklaart het beroep voor het overige gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie in zoverre en verklaart het beklag dienaangaande alsnog ongegrond.

Zij kent klager een tegemoetkoming toe van € 25,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, dr. M. Kooyman en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 23 april 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven