Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0475/GA, 22 april 2008, beroep
Uitspraakdatum:22-04-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

Uitspraak

nummer: 08/475/GA

betreft: [klager] datum: 22 april 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. E. Maessen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 11 februari 2008 van de beklagcommissie bij de locatie De Geerhorst te Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van locatie De Geerhorst de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. E. Maessen om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de ontzegging van de toegang tot de inrichting aan [A]c.q. de weigering om de bezoekster [A] tot klager toe te laten, voor de duur van drie maanden.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klagers beklag komt niet overeen met vaste jurisprudentie van de beroepscommissie zoals 07/2527/GA of 07/1284/GA. Klager heeft de schriftelijke beslissing van de directeur ontvangen, waarin hem wordt meegedeeld dat mevrouw [A] de toegang tot de
inrichting wordt ontzegd. Deze beslissing is aan klager geadresseerd. Klaarblijkelijk is klager op zijn minst als belanghebbende beschouwd. Klager is derhalve ten onrechte niet-ontvankelijk in het beklag verklaard. Voorts is klagers schorsingsverzoek
met betrekking tot de bestreden beslissing weliswaar afgewezen, maar klager is door de voorzitter wel ontvankelijk geacht. Dit vormt een aanwijzing dat het beklag ook ex artikel 60 Pbw ontvankelijk is te achten.
Niet gezegd kan worden dat klagers bezoekster met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid twee GSM-toestellen binnen de inrichting heeft gebracht. Dit is niet aannemelijk omdat de bezoekster piepvrij de detectiepoort gepasseerd is. De ruimte, waarin
de GSM-toestellen zijn aangetroffen, zijn voorafgaand aan het bezoek van mevrouw [A] niet gecontroleerd. Zij is ook niet de enige persoon die sinds de laatste controle van de ruimte in die ruimte heeft verbleven. Niet gecontroleerd is of de toestellen
onopgemerkt door de detectiepoort binnen de inrichting kunnen worden gebracht. De omstandigheid dat de bezoekster zeer kort de toiletruimte zou hebben bezocht, kan evenmin bijdragen aan de stelling dat zij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
de toestellen binnen de inrichting zou hebben gebracht. In het verleden is ook niet feitelijk vastgesteld dat de bezoekster contrabande binnen de inrichting heeft gebracht.

De directeur heeft gepersisteerd bij het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
Aan klager is bij beslissing van 17 januari 2008 meegedeeld dat de directeur de maatregel heeft genomen om zijn bezoekster mevrouw [A] de toegang tot de inrichting te ontzeggen voor de duur van drie maanden in verband met de orde en de veiligheid in de
inrichting. In de beslissing is opgenomen dat klager binnen zeven dagen beklag kan indienen bij de beklagcommissie.
De beroepscommissie vat de beslissing op als een beslissing ex artikel 38, derde lid, Pbw om aan klager de toelating van mevrouw [A] als bezoekster te weigeren. Derhalve zal zij de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog
ontvankelijk verklaren in het beklag.

Uit de stukken en de verklaring van de directeur ter zitting van de beklagcommissie volgt dat de betreffende bezoekster eerder in verband is gebracht met het binnenbrengen van contrabande in de inrichting. Voorts is een telefoongesprek afgeluisterd
waarbij gezegd is dat er spul naar binnen gebracht zou worden in de inrichting. Twee personeelsleden hebben het toilet geïnspecteerd nadat klagers bezoekster zeer kort tevoren dat toilet had bezocht. Daarbij hebben zij twee GSM’s aangetroffen. De
betreffende GSM’s bevatten zo weinig metaal dat ze niet piepen bij detectie.
De beroepscommissie is van oordeel dat uit het voorgaande volgt dat de beslissing om het bezoek van klagers bezoekster gedurende drie maanden te weigeren niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Zij zal het beklag alsnog ongegrond
verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op

secretaris voorzitter

Naar boven