Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/27990/SGA, 1 juli 2022, schorsing
Uitspraakdatum:01-07-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer 22/27990/SGA        

Betreft klager

Datum 1 juli 2022

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van de directeur van de Penitentiaire Inrichtingen (PI) Almelo (hierna: verzoeker)

1. De procedure

klager (hierna: klager) heeft beklag ingesteld tegen de beslissing om de invoer van zijn spelcomputer (een PlayStation 2 (PS2)) te weigeren.

De beklagcommissie bij de PI Almelo heeft op 21 juni 2022 het beklag gegrond verklaard (KA-2022-000 124).

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die uitspraak.

De voorzitter heeft klager in de gelegenheid gesteld om schriftelijk op het schorsingsverzoek te reageren. Klager heeft hierop niet gereageerd. Daarnaast heeft de voorzitter kennisgenomen van het beroepschrift (22/27991/GA).

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een uitspraak van de beklagcommissie slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beroep is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die uitspraak te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval.

Verzoeker voert aan dat de gegrondverklaring van klagers beklag in strijd is met artikel 4.5.1. van de huisregels van de PI Almelo, nu daaruit volgt dat het verboden is “film-videoapparatuur en fotocamera’s” in de inrichting in bezit te hebben. In een eerdere uitspraak heeft de beroepscommissie geoordeeld dat een PS2 een dvd-afspeelmogelijkheid heeft (RSJ 5 februari 2016, 15/3613/GA). Deze apparatuur wordt aangemerkt als film- en videoapparatuur. Verzoeker voert verder aan dat sprake is van een spoedeisend belang, nu het klager – op grond van de uitspraak van de beklagcommissie – is toegestaan om een PS2 op zijn cel te hebben. Voor andere gedetineerden geldt dat zij geen PS2 mogen laten verzegelen en invoeren. Indien klager wel een PS2 op cel mag hebben, zal dit leiden tot onrust binnen de inrichting.

De voorzitter overweegt als volgt.

De beklagcommissie heeft klagers beklag gegrond verklaard. Uit de uitspraak van de beklagcommissie blijkt dat klagers PS2 door de firma Strijbosch onklaar is gemaakt, in die zin dat communicatie via de PS2 niet mogelijk is en ook geen dvd-mogelijkheid (meer) heeft. De beklagcommissie heeft geoordeeld dat klagers PS2 daardoor onder categorie II van de wet- en regelgeving valt (voorwerpen die minimaal zijn toegestaan). Gelet op het voorgaande, en naar het voorlopig oordeel van de voorzitter, is niet gebleken dat sprake is van een spoedeisend belang bij het schorsen van de beslissing van de beklagcommissie. Dat het toestaan van klagers PS2 volgens de directeur tot onrust zal leiden in de inrichting, maakt het voorgaande niet anders.

Het verzoek zal worden afgewezen.

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

Deze uitspraak is op 1 juli 2022 gegeven door mr. C.N. Dijkstra, voorzitter, bijgestaan door J.A. van der Veen, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven