Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0480/GB, 22 april 2008, beroep
Uitspraakdatum:22-04-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/480/GB

Betreft: [klager] datum: 22 april 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 februari 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis/ISD Zutphen afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 5 september 2006 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis Grave.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Hij is van mening voldoende onderbouwing te hebben geleverd om in aanmerking te komen voor een overplaatsing. Blijkens de verklaringen van (onder meer) de huisarts van zijn partner en zijn moeder, hebben beiden problemen om hem in Grave te bezoeken. De
reis is voor hen te bezwaarlijk. Klager wil daarom graag worden overplaatst naar de gevangenis in Zutphen. Daar kunnen zijn moeder, zijn partner en zijn zoon hem wel komen opzoeken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Bij de afwijzing van klagers overplaatsingsverzoek is rekening gehouden met de medische verklaringen van de huisarts over klagers moeder en zijn partner. Uit die verklaringen blijkt dat het reizen lastig en tijdrovend kan zijn. Niet komt daaruit naar
voren dat dit reizen uit medisch oogpunt onoverkomelijk en onverantwoord zou zijn. Blijkens de door de inrichting gegeven bezoekerslijst van klager, krijgt klager met regelmaat bezoek, ook van zijn moeder en partner. Gelet op het relatief korte
verblijf
in de gevangenis Grave, is besloten het verzoek af te wijzen.

4. De beoordeling
Klager, die preventief is gedetineerd, verblijft in de gevangenis Grave. Het hoger beroep in zijn strafzaak wordt behandeld door het Gerechtshof te Arnhem. Uitgangspunt is dat de voorlopige hechtenis ten uitvoer wordt gelegd in een inrichting zo dicht
mogelijk gelegen bij de plaats van strafvervolging. Nu de afstand van Grave naar Arnhem niet wezenlijk groter is dan die van Zutphen naar Arnhem, behoeft dit op zich geen beletsel te zijn voor een overplaatsing naar de gevangenis in Zutphen. Klager is
evenwel op 18 juli 2007 vanuit het huis van bewaring Doetinchem overgeplaatst naar de gevangenis Grave. Tegen die overplaatsing is door klager geen beroep ingesteld. In beginsel dient een gedetineerde vervolgens enige tijd in die inrichting te
verblijven alvorens voor een overplaatsing op eigen verzoek in aanmerking te komen. Van dit beginsel behoeft slechts te worden afgeweken, indien er sprake is van zodanig bijzondere persoonlijke omstandigheden, dat klager daardoor een dringend belang
heeft bij die een overplaatsing.
Een dergelijk dringend belang is onvoldoende aannemelijk geworden. Weliswaar heeft klager ter onderbouwing van de noodzaak van zijn overplaatsing een verklaring van de huisarts van zijn moeder en partner over hun geestelijke en fysieke gesteldheid
overgelegd en heeft de humanistisch raadsvrouwe klagers verzoek ondersteund, maar uit die verklaringen komt onvoldoende naar voren dat er sprake is van een noodzaak voor een dergelijke overplaatsing. Het voorgaande maakt dat de op de onder 3.2 genoemde
gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk kan worden geacht.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 22 april 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven