Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0411/GA, 21 april 2008, beroep
Uitspraakdatum:21-04-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/411/GA

betreft: [klager] datum: 21 april 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 4 januari 2008 van de beklagcommissie bij de locatie De Marwei te Leeuwarden

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet verzenden van enkele brieven. Deze brieven zijn volgens klager achtergehouden.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Deze hele situatie is een principekwestie geworden, waarin eer en gelijk de boventoon is gaan voeren.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Ingevolge artikel 36, eerste lid, Pbw heeft de gedetineerde het recht brieven en poststukken per post te verzenden en te ontvangen. De klacht betreft het niet verzenden van post en klager had mitsdien moeten worden ontvangen in zijn beklag. Het beroep
zal in zoverre gegrond worden verklaard.
Gesteld noch gebleken is dat concreet door klager brieven ter postbezorging aangeboden zijn en door toedoen van de directeur niet zijn verzonden. Het beklag zal dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 21 april 2008

secretaris voorzitter

Naar boven