Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0470/GB, 21 april 2008, beroep
Uitspraakdatum:21-04-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/470/GB

Betreft: [klager] datum: 21 april 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 8 februari 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis/ISD Utrecht te Nieuwegein afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 23 augustus 2005 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring/ISD Utrecht te Nieuwegein. Op 1 november 2007 is hij overgeplaatst naar de gevangenis Lelystad.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klagers ouders kunnen hem door lichamelijke bezwaren (chronische ziektes) niet bezoeken en een omgekeerde bezoekregeling is niet mogelijk. Voordat klager gedetineerd was, had hij dagelijks contact met zijn ouders. Klager heeft de afgelopen zes maanden
zijn vader en moeder niet kunnen zien. Zijn moeder is hierdoor erg overstuur en verdrietig. Hoe langer klager zijn moeder niet zal kunnen zien, hoe slechter het met haar zal gaan. Doordat klager zijn ouders niet kan zien, heeft hij het heel moeilijk in
de gevangenis. Klager verblijft sinds november 2007 in Lelystad. Lelystad was zijn tweede keuze omdat hem gezegd was dat hij een tweede keuze moest maken en daarbij moest kiezen tussen Lelystad en Alphen aan den Rijn. Een medische verklaring is als
bijlage bij het beroepschrift gevoegd en aan de beroepscommissie overgelegd.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is in eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar. Hij is geselecteerd voor de gevangenis Lelystad in verband met de wachtlijst voor Nieuwegein. In laatstgenoemde gevangenis zijn er 30 plaatsen. Gemiddeld staan er ongeveer
tien personen op de wachtlijst. In Nieuwegein verblijven momenteel veel gedetineerden met een erg lange detentie. Op grond hiervan is klager geselecteerd voor de gevangenis Lelystad. Tegen deze beslissing heeft klager geen bezwaar aangetekend. De
gevangenis Lelystad was de tweede voorkeur van klager.
De medische verklaring die door klager is overgelegd, spreekt weliswaar over lichamelijke bezwaren maar geeft niet aan dat de ouders niet in staat zijn om op bezoek te komen. Ongetwijfeld is het zeer lastig en niet naast de deur, maar ongerief voor het
bezoek is nu eenmaal inherent aan detentie. Klager verblijft nog maar kort in de gevangenis Lelystad. Overplaatsing is dan enkel geïndiceerd indien er sprake is van een bijzondere reden. Daarvan is echter niets gebleken.

4. De beoordeling
Ter ondersteuning van zijn verzoek heeft klager een verklaring van de huisarts van zijn ouders overgelegd. Door in de bestreden beslissing, zonder op de inhoud van deze medische verklaring in te gaan, aan te nemen dat er geen sprake is van bijzondere
omstandigheden die toewijzing van het verzoek rechtvaardigen, is de bestreden beslissing onvoldoende gemotiveerd. Het beroep moet daarom gegrond worden verklaard. De bestreden beslissing zal worden vernietigd en aan de selectiefunctionaris zal worden
opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 21 april 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven