Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/28067/SGA, 30 juni 2022, schorsing
Uitspraakdatum:30-06-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          22/28067/SGA       

Betreft verzoeker

Datum 30 juni 2022

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van verzoeker (hierna: verzoeker)

1. De procedure

Verzoeker vraagt om schorsing (van de verdere tenuitvoerlegging) van de omstandigheid dat op 24 juni 2022 zonder verzoekers toestemming camerabeelden zijn gemaakt in verzoekers bijzijn en/of op verzoekers cel en vraagt daarbij om het verwijderen van de camerabeelden.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur van de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein op het schorsingsverzoek en van het klaagschrift (beklagkenmerk NM-2022-552).

2. De beoordeling

Uit de inlichtingen van de directeur komt naar voren dat er op 24 juni 2022 televisieopnames zijn gemaakt van de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid tijdens het inspecteren van de ruimtes op verzoekers afdeling. De directeur voert aan dat deze opnames zijn gemaakt onder voorwaarden dat de gedetineerden altijd onherkenbaar en onherleidbaar zijn en dat de persoonlijke spullen van de gedetineerden niet in beeld zullen komen.

Nu het maken van de opnames niet langer plaatsvindt, kan het verzoek ten aanzien van het filmen zonder toestemming van verzoeker niet meer tot het beoogde resultaat leiden. Voor zover het verzoek beoogt de camerabeelden te doen verwijderen, merkt de voorzitter op dat – voor zover dit als een beslissing van de directeur zou kunnen worden aangemerkt - daarvoor een nieuwe beslissing moet worden genomen en de voorzitter niet bevoegd is om de directeur op te dragen een nieuwe beslissing te nemen of om te bepalen dat deze uitspraak daarvoor in de plaats treedt (zoals bedoeld in artikel 68, derde lid, onder a. en b., van de Penitentiaire beginselenwet). Ook in zoverre kan het verzoek niet tot het beoogde resultaat leiden. Verzoeker heeft dan ook geen belang (meer) bij een toewijzing van het verzoek. De voorzitter zal het verzoek daarom afwijzen.

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

Deze uitspraak is op 30 juni 2022 gegeven door mr. C.N. Dijkstra, voorzitter, bijgestaan door J.A. van der Veen, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven