Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7021/GA, 29 juni 2022, beroep
Uitspraakdatum:29-06-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/7021/GA

               

Betreft klager

Datum 29 juni 2022

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van klager (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen het feit dat hij geen radio ter beschikking had tijdens zijn verblijf in de isoleercel.

De beklagrechter bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Sittard heeft op 12 mei 2020 het beklag ongegrond verklaard (G-2020-000313). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klagers raadsvrouw, mr. F.L.C. Schoolderman, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsvrouw en de directeur van de PI Sittard (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Volgens artikel 48 van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft klager recht op het kennis nemen van het nieuws, ook indien hij in een straf- of afzonderingscel verblijft. Dat kan via verschillende kanalen, bijvoorbeeld tv, radio en krant. De directeur gaat met zijn stellingname voorbij aan artikel 55, eerste lid, van de Pbw. Daarin staat dat de directeur het contact met de buitenwereld gedurende het verblijf in de straf- en afzonderingscel kan beperken of uitsluiten. Dit is nader uitgewerkt in de Regeling straf- en afzonderingscel penitentiaire inrichtingen (hierna: de Regeling). In artikel 21 van de Regeling wordt deze verantwoordelijkheid van de directeur nogmaals benadrukt en een minimumwaarborg geformuleerd. Volgens dit artikel draagt de directeur zorg dat de gedetineerde in staat wordt gesteld om contact met de buitenwereld te onderhouden.

Dat de bepalingen van de Regeling ter zake van de inrichting van de straf- en afzonderingscel niet specifiek de aanwezigheid van een radio vereisen, is niet van doorslaggevende betekenis. Immers, de inrichtingseisen ontslaan de directeur niet van zijn zorgplicht ingevolge artikel 21, eerste lid, van de Regeling. Klager is op geen enkele wijze in staat gesteld om kennis te nemen van de buitenwereld c.q. het nieuws. Dit is in strijd met voornoemde Regeling, artikel 48 van de Pbw en de Europese Gevangenisregels. De Europese Gevangenisregels zijn weliswaar soft law, maar Nederland heeft deze erkend en ondertekend. Bovendien houdt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voornoemde gevangenisregels vaak als uitgangspunt aan bij zijn uitspraken.

 

Standpunt van de directeur

De directeur heeft zijn standpunt in beroep niet (nader) toegelicht.

 

3. De beoordeling

Ingevolge artikel 48, eerste lid, van de Pbw, heeft een gedetineerde recht op het kennis nemen van het nieuws, voor eigen rekening. Naar het oordeel van de beroepscommissie vervalt dit recht niet enkel omdat een gedetineerde in een straf- of afzonderingscel verblijft.

Klager heeft onweersproken gesteld dat hij tijdens zijn verblijf in de isoleercel niet mocht beschikken over een radio en dat hij ook op geen enkele andere wijze in staat is gesteld om kennis te nemen van de buitenwereld of het nieuws. Naar het oordeel van de beroepscommissie heeft de directeur hiermee klagers recht op het kennis nemen van nieuws geschonden.

Gelet op het voorgaande zal de beroepscommissie het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en het beklag alsnog gegrond verklaren.

Nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing niet meer ongedaan zijn te maken, komt klager een tegemoetkoming toe. De beroepscommissie zal deze vaststellen op €10,-.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij kent aan klager een tegemoetkoming toe van €10,-.

 

 

Deze uitspraak is op 29 juni 2022 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. A. Jongsma en mr. J.B. Oreel, leden, bijgestaan door mr. L.E.M. Meekenkamp, secretaris.

 

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven