Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0287/GB, 17 april 2008, beroep
Uitspraakdatum:17-04-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/287/GB

Betreft: [klager] datum: 17 april 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 januari 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is op 8 april 2008 door een lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de afwijzing van deelname aan een penitentiair programma (p.p.) en de beslissing hem terug te plaatsen in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Amerswiel te
Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 22 maart 2004 gedetineerd. Hij verbleef in de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) van de locatie Amerswiel. Op 3 december 2007 is hij teruggeplaatst in de b.b.i. Amerswiel, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep toegelicht zoals weergegeven in het verslag van horen. Een fotokopie van dit verslag is aan deze uitspraak gehecht. De inhoud daarvan geldt als hier herhaald en ingelast.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is op 29 oktober 2007 ter selectie aangeboden met een advies voor plaatsing in een p.p. van Exodus Amsterdam. De selectiefunctionaris heeft dit advies niet gevolgd, omdat klager gedurende zijn verblijf in de z.b.b.i. van de locatie Amerswiel
zich
bijna 24 uur heeft onttrokken aan detentie. De directeur heeft dit disciplinair afgehandeld. Echter, de directeur heeft verzuimd om klager ter herselectie aan te bieden conform de landelijke afspraken. De directeur heeft in de correspondentie
hieromtrent geen inhoudelijke informatie verstrekt maar nadat de bestreden beslissing was genomen aangegeven het niet met die beslissing eens te zijn.
Omdat de selectiefunctionaris onvoldoende vertrouwen had in een goed verloop van het p.p., is het voorstel klager daaraan te laten deelnemen afgewezen. Daarna is klager teruggeplaatst in een b.b.i., omdat de wettelijke termijn van de verblijfsduur in
een z.b.b.i. overschreden zou worden. De selectiefunctionaris is van mening dat een zorgvuldige selectiebeslissing is genomen, conform het wettelijke kader.
De directie kan geen toezeggingen doen over de detentiefasering, maar kan hieromtrent alleen een advies uitbrengen.

4. De beoordeling
4.1. De locatie Amerswiel is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in hoger beroep is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De selectiefunctionaris baseert zijn beslissing op het feit dat een verlof van klager op 29 augustus 2007 niet goed is verlopen. Hij stelt daarbij dat het mislukken van een verlof standaard moet leiden tot terugplaatsing.
Omtrent klager zijn na 1 september 2007 diverse rapporten opgemaakt in verband met detentiefasering. In die rapporten wordt geadviseerd klager in aanmerking te laten komen voor z.b.b.i.-plaatsing en deelname aan een p.p.
Klager stelt dat de directeur van Amerswiel heeft verklaard dat het mislukken van het verlof geen gevolgen voor zijn detentiefasering zou hebben. Klagers gedragsrapportage is positief en de verloven na eind augustus 2007 zijn steeds goed verlopen.
Onder deze omstandigheden heeft de selectiefunctionaris in redelijkheid niet kunnen besluiten, met een beroep op de standaardafdoening van het niet goed verlopen van een verlof, tot terugplaatsing van klager. Derhalve dient de bestreden beslissing te
worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie zal in een afzonderlijke beslissing bepalen
of enige tegemoetkoming aan klager geboden is.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
zal in een afzonderlijke beslissing bepalen of enige tegemoetkoming aan klager geboden is.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 17 april 2008

secretaris voorzitter

Naar boven