Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/28042/SGA, 28 juni 2022, schorsing
Uitspraakdatum:28-06-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

ISD  v

Nummer 22/28042/SGA        

Betreft [verzoeker]

Datum 28 juni 2022

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [verzoeker] (hierna: verzoeker)

1. De procedure

De directeur van de locatie Hoogvliet (hierna: de directeur) heeft beslist tot – zo begrijpt de voorzitter – aanpassing van verzoekers verlofplan binnen de ISD-maatregel, in die zin dat verzoekers sociale verloven worden ingetrokken, vanwege positieve uitslagen bij urinecontroles. 

Verzoekers raadsman, mr. O.J. Much, vraagt namens verzoeker om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek, van het klaagschrift (beklagkenmerk Ho-2022-000161) en van de nadere reactie van de directeur van 28 juni 2022.

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval.

Namens verzoeker wordt betwist dat sprake is geweest van drugsgebruik. De positieve uitslag van de urinecontrole kan zijn veroorzaakt door verzoekers medicatiegebruik. Er valt niet in te zien waarom verzoeker door een eenmalige positieve uitslag op een urinecontrole volledig wordt uitgesloten van verlof en daardoor van behandeling en begeleiding door stichting Humanitas buiten de penitentiaire inrichting (PI), terwijl deze behandeling en begeleiding zo belangrijk is voor verzoekers resocialisatie.

Uit de schriftelijke (nadere) reactie van de directeur komt naar voren dat verzoeker bekend is met cocaïnegebruik. De onderhavige positieve uitslag bij de urinecontrole is zijn derde positieve uitslag van dit jaar. De lijst van verzoekers medicatie is voorgelegd aan het laboratorium en zij hebben aangegeven dat er geen cocaïne aanwezig is in zijn medicatie. Nu het geen eenmalig incident betreft, maar een herhaalde overtreding door verzoeker, heeft het Multi Disciplinair Overleg aan de directeur geadviseerd verzoekers sociale verloven in te trekken. Er is geen vertrouwen meer in verzoeker, aldus de directeur. De behandeling door Humanitas wordt vanaf aanstaande vrijdag binnen de muren van de PI voorgezet. Verder zullen in de laatste week van verzoekers ISD-maatregel de benodigde functionele verloven worden georganiseerd, aldus de directeur.

Gelet op het bovenstaande kan de beslissing van de directeur tot het intrekken van verzoekers sociale verloven – naar het voorlopig oordeel van de voorzitter – op voorhand niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De voorzitter zal het verzoek daarom afwijzen.

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

Deze uitspraak is op 28 juni 2022 gegeven door mr. C.N. Dijkstra, voorzitter, bijgestaan door mr. L. van der Linden, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven