Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/27187/GV, 27 juni 2022, beroep
Uitspraakdatum:27-06-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer 22/27187/GV

Betreft [klager]

Datum 27 juni 2022

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 25 april 2022 aan klager strafonderbreking in het kader van artikel 40a van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (hierna: de Regeling) verleend.

Klager en zijn raadsvrouw, mr. N.B. Swart, hebben tegen deze beslissing beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsvrouw en verweerder in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het beroepschrift, de reactie van verweerder en de overige stukken.

2. De beoordeling

Aan klager is strafonderbreking verleend, terwijl vaststaat dat hij daar op grond van artikel 40a, tweede lid, van de Regeling niet voor in aanmerking kan komen. De wetgever heeft op dit punt niet voorzien in een uitzonderingsmogelijkheid. Hoewel de beroepscommissie begrijpt dat verweerder het wenselijk acht om aan klager in dit stadium strafonderbreking te verlenen, gelet op de gegeven omstandigheden (zoals de schorsingsvoorzitter die beknopt uiteen heeft gezet in RSJ 3 mei 2022, 22/27186/SGV), blijft staan dat de bestreden beslissing in strijd met de Regeling is genomen. Daarom zal de beroepscommissie het beroep gegrond verklaren en de bestreden beslissing vernietigen. De beroepscommissie ziet geen aanleiding om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen.

De standpunten van partijen behoeven, gelet op het voorgaande, geen nadere bespreking. Voor zover klagers raadsvrouw heeft bedoeld te verzoeken om een proceskostenvergoeding, merkt de beroepscommissie evenwel op dat de Pbw een dergelijke mogelijkheid niet kent.

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Deze uitspraak is op 27 juni 2022 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D. van der Sluis, voorzitter, mr. S. Djebali en mr. A. Pahladsingh, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven