Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/3314/GA, 14 april 2008, beroep
Uitspraakdatum:14-04-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/3314/GA

betreft: [klager] datum: 14 april 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Noord te Hoogeveen,

gericht tegen een uitspraak van 5 december 2007 van de beklagcommissie bij voormelde p.i., gegeven op een klacht van [...]l, verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 7 maart 2008, gehouden in de p.i. Noord te Hoogeveen, zijn gehoord klager en de unit-directeur, [...].
Voorts was als toehoorder aanwezig [], stagiaire bij voormelde p.i.
Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet doorbetalen van arbeidsloon tijdens deelname aan de werkgroep ‘iconen schilderen’.

De beroepscommissie verstaat dat de beklagcommissie het beklag gegrond heeft verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven en klager een tegemoetkoming heeft toegekend van € 30,=.

2. De standpunten van de directeur en klager
De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De werkgroep iconen schilderen is op eigen initiatief van de dominee opgezet en uitgevoerd. Vooraf heeft geen overleg met de directie plaatsgevonden. De dominee heeft wellicht aan de deelnemers gezegd dat de werkgroep arbeidsdoorbrekend zou zijn, maar
de directie is aan deze uitspraak niet gehouden. Klager wist dat deze werkgroep niet arbeidsdoorbrekend was en heeft afgetekend voor de arbeid. De godsdienstbijeenkomsten op zondag en de gespreksgroepen van de dominee zijn wel arbeidsdoorbrekend. Er
zijn nu met de dominee afspraken gemaakt over deelname aan de werkgroep. Klager heeft inmiddels over de drie weken dat hij de cursus tijdens de arbeid heeft gevolgd, alsnog wachtgeld, ad € 10,= per week, ontvangen. Voor het bijwonen van diensten en
groepsgesprekken tijdens de arbeid ontvangen gedetineerden het volledige arbeidsloon ad € 12,80. De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming toegekend van € 30,=, waardoor klager nu meer heeft gekregen dan de gebruikelijke vergoeding.

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De dominee had tegen hem gezegd dat de werkgroep iconen schilderen arbeidsdoorbrekend was. Iemand anders van zijn vleugel mocht ook tijdens de arbeid aan deze werkgroep deelnemen. De inrichting moet wel voor alle gedetineerden dezelfde regels
hanteren.

3. De beoordeling
Ter zitting heeft de directeur verklaard dat de dominee eigenmachtig de werkgroep iconen schilderen heeft gestart zonder vooraf te overleggen met de inrichting. Nu de directeur niet betwist dat de dominee tegen klager gezegd heeft dat de werkgroep
arbeidsdoorbrekend was, gaat de beroepscommissie er van uit dat deze mededeling daadwerkelijk is gedaan.
De beroepscommissie is van oordeel dat klager op die mededeling van de dominee mocht vertrouwen en zij zal het beroep ongegrond verklaren.
De beroepscommissie is echter van oordeel dat, nu klager inmiddels over de periode wachtgeld heeft ontvangen, de hoogte van de toegekende financiële tegemoetkoming niet juist is, omdat hij dan meer krijgt dan het normale arbeidsloon. De
beroepscommissie
acht een tegemoetkoming van 3 x €2,80 (verschil tussen arbeidsloon en wachtgeld) op haar plaats. Het beroep zal dan ook op dit onderdeel gegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep voor wat betreft de toegekende tegemoetkoming gegrond en vernietigt op dat onderdeel de uitspraak van de beklagcommissie. Zij verklaart het beroep voor het overige ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak
van de beklagcommissie.
Zij kent aan klager een tegemoetkoming toe van € 8,40.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J.C. van Kamp, voorzitter, mr. H.Heijs en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 14 april 2008

secretaris voorzitter

Naar boven