Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/3445/GA, 14 april 2008, beroep
Uitspraakdatum:14-04-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/3445/GA

betreft: [klager] datum: 14 april 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie De Kruisberg te Doetinchem,

gericht tegen een uitspraak van 10 december 2007 van de beklagcommissie bij voormelde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 7 maart 2008, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Noord te Hoogeveen, is gehoord de unit-directeur, [...].

Klager, die inmiddels in een begeleid woontraject te Weiteveen verblijft, is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de afwijzing van verlof.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven en klager een tegemoetkoming van € 50,= toegekend .

2. De standpunten van de directeur en klager
De unit-directeur heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De politie heeft per brief bericht: ‘dat feiten bekend zijn op basis waarvan het verlof op voorgesteld verlofadres tegengehouden zou moeten worden’. Er is nadere informatie bij de politie gevraagd, waaruit naar voren kwam dat klager volgens de politie
terugvalt in zijn oude patroon zodra hij met verlof is.
Het negatieve advies van de politie leverde een onaanvaardbaar verlofadres op. De vraag is in hoeverre sprake moet zijn van onderbouwing van een advies van de politie.
Een nieuw argument is dat, ook al had de politie een positief advies gegeven, het verlof van klager alsnog was afgewezen op basis van het opgemaakte re-integratieplan TR, waaruit blijkt dat bij klager sprake is van een gemiddeld recidiverisico. Klager
neemt deel aan een penitentiair programma met intensieve begeleiding en toezicht. Hij is opgenomen in ‘De Nieuwe Start’ te Emmen en hij is aangemeld voor de ambulante behandeling door de reclassering. Hieruit blijkt dat klager nog niet toe is aan
regulier algemeen verlof.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht

3. De beoordeling
Door de inrichting is in beroep gesteld dat ook indien de politie een positief advies had gegeven, het verlof zou zijn afgewezen op basis van het opgemaakte re-integratieplan TR, waaruit blijkt dat bij klager sprake is van een gemiddeld
recidiverisico.
Nu dit in eerste aanleg niet is gesteld en het adviesrapport re-integratieplan TR is uitgebracht na de bestreden beslissing, gaat de beroepscommissie hieraan voorbij.
De beroepscommissie komt tot het oordeel dat de beklagcommissie op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J.C. van Kamp, voorzitter, mr. H.Heijs en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 14 april 2008

secretaris voorzitter

Naar boven