Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0476/GB, 14 april 2008, beroep
Uitspraakdatum:14-04-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/476/GB

Betreft: [klager] datum: 14 april 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.L. van Gaalen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 februari 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers bezwaar tegen de beslissing hem vanuit de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) Westlinge terug te plaatsen naar de gevangenis Zuyderbos, een normaal beveiligde inrichting, ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 21 december 2007 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring Almere. Op 14 februari 2008 is hij geselecteerd voor de b.b.i. Westlinge, alwaar hij op 14 februari 2008 op eigen gelegenheid is gearriveerd. Op 5 maart 2008 is hij
overgeplaatst naar de gevangenis Zuyderbos, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De bestreden beslissing is in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur, te weten het vertrouwensbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. In de bestreden beslissing wordt weliswaar erkend dat deze in strijd met het
zorgvuldigheidsbeginsel is genomen, er wordt echter niet ingegaan op de overige beginselen, waaronder de schending van het opgewekte vertrouwen de belangrijkste vormt.
Plaatsing in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap wordt ingevolge artikel 15 Pbw niet dwingend voorgeschreven. Afwijking hiervan is mogelijk op gronden gelegen in de persoon van betrokkene. Klager heeft zich immer voorbeeldig
gedragen.
Dat er van instandlating van de aanvankelijke beslissing precedentwerking uit zou gaan, is niet aannemelijk gelet op het uitzonderlijke karakter van deze beslissing.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Op onverklaarbare wijze is abusievelijk de beslissing genomen dat klager voldeed aan de criteria voor plaatsing in de b.b.i. De fout wordt erkend en gelet op de wettelijke kaders die daarmee worden overschreden, is de fout rechtgezet.
Met betrekking tot het redelijkheidsbeginsel wordt een beroep gedaan op het gezonde verstand van klager. In het h.v.b. is hem verteld dat plaatsing in een normaal beveiligde inrichting de enige mogelijkheid voor hem was. Plaatsing in een b.b.i., zo is
hem verteld, zou eerst mogelijk zijn bij een strafrestant van 18 maanden. De Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna: de Regeling) geeft duidelijk de kaders waarbinnen plaatsing in een al dan niet gesloten setting dient
te geschieden. Er bestaat geen mogelijkheid daarvan af te wijken. Met een strafrestant van 23 maanden gaat van handhaving van de onjuiste beslissing mogelijk een precedentwerking uit.

4. De beoordeling
Op grond van artikel 3 van de Regeling komen naast zelfmelders voor plaatsing in een b.b.i. in aanmerking, voor zover hier van belang, gedetineerden die een strafrestant hebben van maximaal achttien maanden.
Gelet op klagers strafrestant ten tijde van de bestreden beslissing, te weten 23 maanden, kwam hij niet voor plaatsing in een b.b.i. in aanmerking.
De in strijd met de geldende regels door de selectiefunctionaris genomen beslissing tot selectie voor een b.b.i., kan worden hersteld. De selectiefunctionaris heeft kort na de onjuiste beslissing de bestreden selectiebeslissing genomen tot herstel van
de eerdere plaatsingsbeslissing.
De beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 14 april 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven