Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0366/GB, 14 april 2008, beroep
Uitspraakdatum:14-04-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/366/GB

Betreft: [klager] datum: 14 april 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 februari 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) Het Keern te Hoorn afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 28 december 2005 gedetineerd. Hij verblijft in de z.b.b.i. Amerswiel te Heerhugowaard.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klagers werkgever wil klager niet op komen halen in Heerhugowaard. De werkgever is weliswaar bereid klager een kans te geven en wil klager ook nog wel enkele weken ophalen maar niet gedurende vijf of zes maanden. Daarnaast is die werkgever bereid om
klager, na de enkelbandperiode, een vaste aanstelling te geven. Klager wil graag bij deze werkgever blijven werken. Hij heeft inmiddels ruim 27 maanden in de gevangenis verbleven en dus zijn zijn kansen op werk gering.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is vanuit de gevangenis Lelystad geselecteerd voor plaatsing in de z.b.b.i. Amerswiel. Klager heeft toen al een voorkeur uitgesproken voor plaatsing de z.b.b.i. Het Keern, kennelijk in verband met de mogelijkheden voor zijn werkgever en ook de
eigen mogelijkheden aldaar met betrekking tot sport en fitness. Klager is, gelet op de geldende wachtlijsten, geselecteerd voor Amerswiel. Daar was direct plaats, voor Het Keern bestond een wachtlijst. Klager heeft in zijn verzoek en beroep steeds
gesproken over het belang van zijn werkgever. Hij heeft dit niet feitelijk onderbouwd; niet is duidelijk om welke werkgever het hier gaat. Indien er sprake zou zijn van zodanig ernstige belangen voor klager om overgeplaatst te worden naar Het Keern,
zou de directeur van Amerswiel dit verzoek zonder meer ondersteund hebben. Dit is niet gebeurd.

4. De beoordeling
Klager verblijft in een z.b.b.i. Het beroep is enkel gericht tegen de afwijzing van een verzoek om overgeplaatst te worden naar een andere z.b.b.i..
Klager heeft in het verzoek en in beroep aangevoerd dat hij een dringend belang heeft om te worden overgeplaatst, omdat anders zijn werkzaamheden die hij verricht, niet zouden kunnen leiden tot een baan bij die werkgever na afloop van zijn detentie.
De beroepscommissie onderschrijft het belang van het hebben van werk voor een verantwoorde terugkeer in de maatschappij. Het door klager gestelde is evenwel onvoldoende feitelijk onderbouwd. Gelet daarop mocht de selectiefunctionaris het door hem
gestelde belang van een optimale benutting van de detentiecapaciteit voorrang verlenen boven het belang van klager op plaatsing in de inrichting van zijn voorkeur. Het vorenstaande maakt dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van
de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk kan worden geacht.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 14 april 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven