Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/3304/Tb-tussenbeslissing, 11 april 2008, beroep
Uitspraakdatum:11-04-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/3304/TB-tussenbeslissing

betreft: [klager] datum: 11 april 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. W.H.F.L. Rademakers, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 28 november 2007 van de Staatssecretaris van Justitie, verder te noemen de Staatssecretaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft beslist klager te plaatsen in het forensisch psychiatrisch centrum de Dr. S. van Mesdagkliniek te Groningen (hierna: de Van Mesdagkliniek).

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. De Staatssecretaris heeft op 28 november 2007 beslist klager te plaatsen in de Van Mesdagkliniek. Deze plaatsing is
op
23 januari 2008 gerealiseerd.

3. De standpunten
Klager kan zich niet verenigen met zijn plaatsing in de Van Mesdagkliniek. Klagers vader is invalide en kan niet ver reizen. Bij klagers stiefmoeder is onlangs een ongeneeslijke vorm van longkanker ontdekt en zij is te ziek om te reizen. Klagers ouders
wonen in [...] (Limburg). Verwezen wordt naar de brief van de huisarts van de ouders van 31 januari 2008. Klagers ex-partner woont met klagers kind in Oss. Zij is evenmin in de gelegenheid om met het kind naar Groningen te reizen. Zij heeft een
bijstandsuitkering en de reiskosten komen niet voor vergoeding (als bijzondere bijstand) in aanmerking. Bovendien is de afstand te groot en de reistijd te lang voor het nog jonge kind van klager en zijn ex-partner, die op het openbaar vervoer zijn
aangewezen. Plaatsing van klager in de Van Mesdagkliniek zal betekenen dat hij jarenlang verstoken zal blijven van het enige familiale contact dat hij nog heeft en dit zal zijn behandeling en resocialisatie ernstig schaden. In verband met klagers
ernstige antisociale persoonlijkheidsstoornis is het van zwaarwegend belang dat zijn toch al beperkte sociale netwerk zo mogelijk intact blijft. Klagers regionale voorkeur is niet gehonoreerd omdat het belang van zijn snelle behandeling heeft
geprevaleerd. Daarbij is slechts in algemene termen verwezen naar de wachtlijsten voor tbs-inrichtingen zonder dat de specifieke wachtlijst van de Van Mesdagkliniek is geplaatst tegenover die van De Rooyse Wissel en van de GGz Eindhoven. Aldus is de
beslissing om klager in de
Van Mesdagkliniek te plaatsen en niet in een van de laatstgenoemde centra niet concreet gemotiveerd noch toetsbaar. Om die reden behoort het beroep gegrond verklaard te worden.

De Staatssecretaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. In het beroepschrift zijn niet zo nauwkeurig mogelijk de redenen voor het beroep vermeld. Klager wordt niet-ontvankelijk in het beroep geacht.
Indien de beroepscommissie anders besluit wordt het volgende aangevoerd.
Voorstelbaar is dat de situatie dat klager in een kliniek wordt geplaatst terwijl zijn invalide vader en kind woonachtig zijn in het zuiden van het land voor klager onwenselijk is. Hoewel een plaatsing in de regio van voorkeur begrijpelijk is, wordt
gewezen naar de vaste rechtspraak van de beroepscommissie, waaronder RSJ 4 augustus 2005, 05/323/TB, waarin de beroepscommissie heeft overwogen dat indien in alle gevallen rekening zou moeten worden gehouden met de regionale voorkeur van tbs-gestelden
met het oog op bezoekmogelijkheden, dit zou leiden tot vergroting van de wachtlijsten voor plaatsing in een tbs-inrichting. In het geval van verzoeker is niet gebleken van een, uit oogpunt van het belang van zijn behandeling, zodanige sterke
wenselijkheid van plaatsing in een bepaalde regio ten behoeve van bezoekmogelijkheden, dat dit dient te prevaleren boven het belang van een spoedige behandeling.
De Staatssecretaris is van oordeel dat in alle redelijkheid tot voornoemde plaatsing besloten kon worden.

4. De beoordeling
Namens de Staatssecretaris is verwezen naar de jurisprudentie van de beroepscommissie, waaronder 05/323/TB d.d. 4 augustus 2005, inhoudende dat indien in alle gevallen rekening zou moeten worden gehouden met de regionale voorkeur van tbs-gestelden met
het oog op bezoekmogelijkheden dit zou leiden tot vergroting van de wachtlijsten voor plaatsing in een tbs-inrichting. Voorts is slechts in algemene termen aangevoerd dat in het geval van klager niet is gebleken van een uit oogpunt van het belang van
zijn behandeling zodanige sterke wenselijkheid van plaatsing in een bepaalde regio ten behoeve van bezoekmogelijkheden dat dit dient te prevaleren boven het belang van een spoedige behandeling. Niet is toegelicht of de Van Mesdagkliniek een (veel)
kortere wachtlijst had dan de Rooyse Wissel of de GGz Eindhoven, waardoor klagers behandeling daadwerkelijk in relevante mate eerder had kunnen aanvangen dan wanneer hij op de wachtlijst was geplaatst van één van de beide andere genoemde
tbs-inrichtingen, noch welke afweging heeft plaatsgevonden in het licht van de door klager gestelde zeer beperkte bezoekmogelijkheden bij plaatsing in de Van Mesdagkliniek. De beroepscommissie acht zich thans onvoldoende voorgelicht en zal de
behandeling van de zaak aanhouden opdat de Staatssecretaris nadere informatie omtrent het bovenstaande zal verstrekken binnen uiterlijk een maand na ontvangst van deze tussenuitspraak.

5. De tussenbeslissing
De beroepscommissie houdt de behandeling van de zaak aan opdat de Staatssecretaris de onder 4. vermelde informatie zal verstrekken binnen uiterlijk een maand na ontvangst van de tussenuitspraak.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. A.M. van Woensel en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 11 april 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven