Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/8174/GA, 22 augustus, beroep
Uitspraakdatum:22-08-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer    R-20/8174/GA
    
            
Betreft    [klager]
Datum    22 augustus 2022


Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure
Klager heeft – voor zover in beroep aan de orde – beklag ingesteld tegen de toepassing van geweld door het inrichtingspersoneel.

De beklagcommissie bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwegein heeft op 1 oktober 2020 het beklag gegrond verklaard en daarbij aan klager een tegemoetkoming toegekend van €10,- (NM-2020-380). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klagers raadsman, mr. M. de Reus, heeft namens klager beroep ingesteld tegen de hoogte van de toegekende tegemoetkoming.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman en de directeur van de PI Nieuwegein (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De standpunten in beroep
Standpunt van klager
Van het geweld dat jegens klager is gebruikt is geen verslag opgemaakt. Vastgesteld kan worden dat hij door meerdere personen bij zijn handen of arm is vastgepakt en dat zijn gezicht tegen de muur is geduwd. Klager is vervolgens op de grond gegooid, waarbij zijn benen kruislings zijn vastgepakt en hij in het geheel op de grond is geduwd. Klager is daarna vastgegrepen bij de capuchon van zijn trui en is daaraan over de grond meegesleept. Tenslotte is hij geboeid en afgevoerd. Klager heeft een wond aan zijn hand opgelopen en als gevolg daarvan nog steeds last van zijn hand en/of pols. Verder was sprake van een verdikking onder zijn oog. Onweersproken is gesteld dat voorgaande het gevolg is van ten onrechte toegepast geweld. De toegekende tegemoetkoming ter hoogte van €10,- doet geen recht aan de ernst van de situatie en het door hem opgelopen letsel c.q. ongemak. De hoogte van de tegemoetkoming is niet in lijn met eerdere uitspraken van de beroepscommissie.

Standpunt van de directeur
De directeur sluit zich aan bij de uitspraak van de beklagcommissie. Een tegemoetkoming is primair bedoeld voor het door klager ondervonden ongemak. Nu de schade die klager heeft opgelopen niet eenvoudig is vast te stellen, is een tegemoetkoming van €10,- toegekend en kan hij zich voor het overige wenden tot de burgerlijke rechter. 

3. De beoordeling
De beroepscommissie kan zich niet verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Gelet op de meer dan geringe aard van het toegebrachte letsel, de verklaring van de inrichtingsmedewerker die ter beklagzitting zijn waarneming kenbaar heeft gemaakt en het ontbreken van een verslaglegging van het toegepaste geweld ziet de beroepscommissie aanleiding om aan klager een hogere tegemoetkoming toe te kennen. Zij zal het beroep daarom gegrond verklaren en aan klager een tegemoetkoming toekennen van €50,-.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover in beroep aan de orde. Zij kent aan klager een tegemoetkoming toe van €50,-.


Deze uitspraak is op 22 augustus 2022 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. A.M.G. Smit en mr. D.R. Sonneveldt, leden, bijgestaan door mr. B.M.L. Commelter, secretaris.
 
 
secretaris    voorzitter
 

Naar boven