Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/24886/TA, 3 juni 2022, beroep
Uitspraakdatum:03-06-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer 21/24886/TA        

Betreft [klager]

Datum 3 juni 2022

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager klaagt – voor zover in beroep aan de orde - over de in de bijlage bij deze uitspraak weergegeven onderwerpen.

De beklagrechter bij het Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht te Balkbrug (hierna: de instelling) heeft op 14 december 2021 het beklag op alle onderdelen ongegrond verklaard. De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman mr N. Hannaart en […], juridisch medewerker bij de instelling, gehoord op de zitting van 20 april 2022 in het Justitieel Complex (JC) Zaanstad.

Ter zitting van de beroepscommissie heeft klager de klachtonderdelen m (VE-2021-069),

n (VE-2021-071), p (VE-2021-045), q (VE-2021-048), r (VE-2021-049), t (VE-2021-139),

u (VE-2021-140 en v (VE-2021-128) ingetrokken. Deze klachten worden verder niet besproken.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Activiteiten (luchten) – a en b (beklagnrs VE-2021-082 en VE-2021-138)

Het luchten is klager geweigerd. Klager ontkent dat hij gezegd zou hebben niet te willen luchten. Het komt ook voor dat het luchten later aanvangt, bijvoorbeeld 10 of 15 minuten later. Dit wordt dan niet gecompenseerd. Op de door klager aangegeven dagen heeft hij niet gedurende het volledige uur de mogelijkheid gehad te luchten.

Controle – c, d en e (beklagnrs VE-2021-079, VE-2021-117 en VE-2021-134)

Deze klachten zien op de celinspecties en visitaties en de inbeslaggenomen voorwerpen. De visitaties en celinspecties zijn planmatig gedaan, ook klagers X-box is inbeslaggenomen, klager heeft deze pas na lange tijd terug gekregen. Klager heeft wel willen tekenen voor controle en verzegeling van de Xbox. De tegenovergestelde stelling van het hoofd van de instelling is niet juist. Klager ervaart de meerdere celinspecties die hij heeft gehad als etnisch profileren. Op 19 juli 2021 vond de (kamer)controle plaats met een drugshond terwijl klager geen drugs gebruikt. Klager heeft nooit een positieve uc gehad. De drugs in de Xbox waren niet van klager. De invoer van drugs vond plaats door een personeelslid. Wat betreft de celinspectie van 20 augustus 2021 merkt klager op dat hij niets te maken heeft met het zoekgeraakte mes. Het gevonden kartelmes stond niet op klagers naam. Klager is als enige in de extra beveiligde cel geplaatst en mocht niet meekijken zoals andere verpleegden wel mochten. Klager vindt dit onrechtvaardig.

Klager heeft de X-box pas teruggekregen op 9 maart 2022 en deze was toen bovendien zwaar beschadigd. Klager meent dat de inbeslagname te lang heeft geduurd en verwijst naar uitspraak RSJ 29 juli 2013, 13/1354/TA en 13/1355/TA.

Ordemaatregelen – f, g en h (beklagnrs VE-2021-080, VE-2021-098 en VE-2021-129)

Klager heeft tijdens het horen meteen verklaard dat er porno stond op de usb-stick die na een celinspectie bij hem is gevonden. Het was daarom niet meer nodig de inhoud te controleren. Klager vindt de opgelegde maatregel van afdelingsarrest te zwaar. In andere klinieken krijgen verpleegden in dit soort gevallen een gesprek of waarschuwing.

Kamerafzondering – i – (beklagnr VE-2021-081)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Klager vindt de aan hem opgelegde afzonderingsmaatregel te zwaar. Er was geen sprake van gevaar voor de orde en veiligheid. De beperkingen hebben geduurd van 29 juni 2021 tot 26 november 2021.

Weigering uitreiken postpakket – j en k (beklagnrs VE-2021-052 en VE-2021-144)

De schoonzus van klager heeft in april 2021 een pakket opgestuurd met een trainingspak. De  broer van klager kon in zijn DHL-app zien dat het pakket door de instelling was ontvangen. Het personeel zei tegen klager echter dat het pakket niet was ontvangen. Klager heeft €37,50 uitgegeven voor een onderzoek door DHL naar de ‘verdwenen’ zending (in beroep heeft klager voor het eerst kenbaar gemaakt dat er zelfs twee keer kosten zijn gemaakt voor het onderzoek door DHL) en wil deze kosten terug.

Uit het DHL-onderzoek is gebleken dat het pakket wel degelijk was afgeleverd. Een flinke tijd later kwam een personeelslid alsnog met het pakket, maar zonder adressticker. Klager vraagt zich af hoe een pakket zonder adressticker kan worden bezorgd. Het personeel moet deze sticker er eerder af hebben getrokken.

Het is later nog eens mis gegaan toen een postpakket voor klager dat op 1 september 2021 door de instelling was ontvangen pas op 6 september 2021 aan hem onder toezicht is uitgereikt.

Weigering koelkast en venitilator op kamer en schade na celinspectie 29 juli 2021 – l en o (beklagnrs VE-2021-040 en VE-2021-116)

Wat betreft de koelkast en de ventilator is klager lang aan het lijntje gehouden. In FPC De Kijvelanden beschikte klager over een tafelmodel koelkast. In Veldzicht mag klager dit type koelkast niet op zijn kamer hebben, maar alleen een koelkast die hij binnen Veldzicht moet aanschaffen. Klager had de koelkast en ventilator in FPK Boschoord aangeschaft. Klager moet hiervoor dus dubbele kosten maken. Klager vindt het verschrikkelijk hoe hij op de afdeling Parterre door het personeel wordt behandeld. Klager meent dat hij zijn eigen koelkast moet kunnen gebruiken.

Klager toont ter zitting een foto van de ventilator. De ventilator van de instelling heeft geen fijn formaat en is van plastic. Als klager zijn eigen koelkast niet op kamer mag houden, wil hij de aanschafkosten van €180,-- terugontvangen. Klager verwijst naar uitspraak RSJ 8 november 2021, 12/2386/TA. Klager beschikt nu niet over een koelkast.

Klager wil een schadevergoeding voor de schade aan de JBL en soundbar die is veroorzaakt tijdens de celinspectie. De rechterspeaker is ingedeukt. In andere klinieken werd de schade toegegeven, in Veldzicht wordt gesteld dat schade als gevolg van de celinspectie niet mogelijk is. Klager meent dat hij anders wordt behandeld dan andere verpleegden. Hij krijgt geen eerlijke kans.

Weigering toestemming bijwonen gebedsdienst Moskee – s (beklagnr VE-2021-126)

Tijdens de afzondering is klager geweigerd het vrijdaggebed bij te wonen. Op de afdeling Parterre mag klager tijdens de afzondering alleen bezoek van de imam ontvangen. Klager wilde echter ook  het vrijdaggebed bijwonen. Volgens klager mocht een andere verpleegde na een positieve uc wel naar de kerkdienst.

Standpunt van het hoofd van de instelling

Activiteiten (luchten) – a en b (beklagnrs VE-2021-082 en VE-2021-138)

Het hoofd van de instelling verwijst naar het voor de beklagrechter gevoerde verweer. Klager wordt in de gelegenheid gesteld te luchten. Als het luchten later aanvangt, wordt hiervan een notitie in de dagrapportage gemaakt. Op de betreffende dagen zijn geen bijzonderheden vermeld.

Controle – c, d en e (beklagnrs VE-2021-079, VE-2021-117 en VE-2021-134)

Klager heeft geweigerd toestemming te verlenen voor de controle van de X-box door de firma Strijbosch. De inzet van drugshonden geschiedt steekproefsgewijs of op indicatie. Van etnisch profileren is geen sprake. Na de vondst van de drugs in de X-box zijn bij klager geen drugs meer aangetroffen. De normale gang van zaken is inderdaad dat verpleegden bij een celinspectie op de gang kunnen meekijken. Echter, doordat zich al een verpleegde op de gang bevond, moest klager naar de comfortroom. Dit is conform het protocol. De comfortroom is overigens een andere ruimte dan de extra beveiligde kamer (EBK).

Ordemaatregel – f, g en h (beklagnrs VE-2021-080, VE-2021-098 en VE-2021-129)

Na de vondst van pornografisch materiaal op de usb-stick is in eerste instantie aan klager een afdelingsarrest opgelegd, daarna op 8 juli 2021 een afzonderingsmaatregel en vervolgens op 19 juli 2021 weer afdelingsarrest. Op 19 juli 2021 was het onderzoek afgerond. Wat betreft het kamerprogramma verbleef klager meer dan vier uren met medeverpleegden op de groep.

Kamerafzondering – i – (beklagnr VE-2021-081)

Het hoofd van de instelling heeft geen aanvullingen op het voor de beklagcommissie gevoerde verweer.

Weigering uitreiken postpakket – j en k (beklagnrs VE-2021-052 en VE-2021-144)

Het hoofd van de instelling verwijst naar het voor de beklagcommissie gevoerde verweer. Het is onduidelijk wat er is gebeurd met het pakket van april 2021 en waarom het zo lang heeft geduurd voordat het is uitgereikt. Het hoofd van de instelling kan geen verklaring geven voor het feit dat aan klager een pakket zonder adressticker is uitgereikt. Het hoofd van de instelling is bereid aan klager de DHL-onderzoekskosten van €37,50 te vergoeden.

Weigering koelkast en venitilator op kamer en schade na celinspectie 29 juli 2021 – l en o (beklagnrs VE-2021-040 en VE-2021-116)

De koelkast kan op grond van de huisregels alleen intern worden aangeschaft. Er is slechts een type koelkast toegestaan. Deze regel is opgenomen in verband met de brandveiligheid. Klager kan ook een ventilator in bruikleen van de instelling ontvangen. Na de celinspectie is geen schade geconstateerd aan de spullen van klager.

Weigering toestemming bijwonen gebedsdienst Moskee – s (beklagnr VE-2021-126)

In verband met een aan klager opgelegd afdelingsarrest was het voor hem niet mogelijk het vrijdagavondgebed bij te wonen. Op 4 augustus 2021 is de imam bij hem langs geweest. Het door klager genoemde voorbeeld van een andere verpleegde die wel naar de een dergelijke bijeenkomst mocht, komt het hoofd van de instelling niet bekend voor.

3. De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd ten aanzien van de beklagonderdelen a, b, d, e, f, g, i, l, o en s kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

Wat betreft beklagonderdeel c overweegt de beroepscommissie het volgende. Na de vondst van drugs in de X-box van klager is de X-box inbeslaggenomen. Naar het oordeel van de beroepscommissie rechtvaardigt de vondst van de drugs de inbeslagname van de X-box alsmede dat het hoofd van de instelling voorwaarden stelt voor de teruggave hiervan. Klager stelt de X box op 9 maart 2022 beschadigd te hebben terug ontvangen.

Bij de stukken bevindt zich een formulier van 29 juni 2021 van inbeslagname van de X-box. Uit dit formulier blijkt – anders dan de instelling heeft gesteld - niet dat klager heeft geweigerd de X-box ter controle en verzegeling aan de firma Strijbosch toe te zenden. Hoewel klager dit formulier niet heeft willen tekenen gaat de beroepscommissie ervan uit, gelet ook op zijn verklaringen ter zitting van de beroepscommissie, dat hij geen afstand heeft willen doen van de X-box, maar niet dat hij heeft geweigerd de X-box te laten controleren. De stelling van het hoofd van de instelling over de weigering van klager de X-box te laten controleren en verzegelen, is naar het oordeel van de beroepscommissie niet aannemelijk geworden. Ter zitting heeft klager opnieuw – zoals ook reeds uit de stukken was gebleken -gesteld wel te willen meewerken aan de controle en verzegeling van de X-box.

Alles afwegende is de beroepscommissie van oordeel dat de inbeslagname van de X-box te lang heeft geduurd. Het beroep van klager zal daarom in zoverre gegrond worden verklaard. De uitspraak van de beklagrechter zal in zoverre worden vernietigd en het beklag zal op dit onderdeel alsnog gegrond worden verklaard. Voor het door klager geleden ongemak zal de beroepscommissie klager een tegemoetkoming toekennen van €50,--.

Hetgeen klager in beroep heeft aangevoerd ten aanzien van de overige onderdelen van dit beklagonderdeel kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal daarom voor het overige ongegrond worden verklaard.

Wat betreft beklagonderdeel h overweegt de beroepscommissie het volgende. Uit de stukken en de ter zitting van de beroepscommissie naar voren gebrachte standpunten blijkt dat de kamerplaatsing geen beperking inhield inhoudende dat klager minder dan vier uren per dag met medeverpleegden kon doorbrengen als bedoeld in artikel 31, tweede lid, van de Bvt. Van een schending van een recht als bedoeld in artikel 56, eerste lid, onder e, van de Bvt is derhalve geen sprake. Klager had derhalve niet-ontvankelijk in dit onderdeel van zijn beklag moeten worden verklaard. De beroepscommissie zal daarom de uitspraak van de beklagrechter in zoverre vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag verklaren.

Wat betreft onderdeel j en k overweegt de beroepscommissie het volgende. Ter zitting van de beroepscommissie heeft het hoofd van de instelling geen verklaring kunnen geven hoe het kan dat één van de twee voor klager bestemde postpakketten pas flinke tijd later en bovendien zonder te zijn voorzien van een adressticker aan klager is uitgereikt. Klager wist dat het pakket door DHL in de instelling moest zijn afgeleverd, zijn familie heeft dit voor hem via DHL uitgezocht. Gelet hierop is de beroepscommissie van oordeel dat klagers recht op het ontvangen van post als bedoeld in artikel 35 van de Bvt is geschonden. Het beroep zal daarom gegrond worden verklaard. De uitspraak van de beklagrechter zal in zoverre worden vernietigd en het beklag zal op dit onderdeel alsnog gegrond worden verklaard. Het is voldoende komen vast te staan dat in elk geval een keer kosten zijn gemaakt voor het door DHL laten traceren van de verdwenen zending. Ter zitting van de beroepscommissie heeft het hoofd van de instelling toegezegd de gemaakte kosten van €37,50 te vergoeden. Gelet hierop ziet de beroepscommissie geen aanleiding aan klager daarnaast nog een tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep voor wat betreft de onderdelen a, b, d, e, f, g, i, l, o en s ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Zij verklaart het beroep voor wat betreft onderdeel c gegrond voor zover de klacht ziet op de duur van de inbeslagname van de X-box, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag op dit onderdeel alsnog gegrond. Zij verklaart het beroep voor het overige van onderdeel c ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter.

Zij vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor wat betreft onderdeel h en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag in dit onderdeel van het beklag.

Zij verklaart het beroep voor wat betreft de onderdelen j en k gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag op deze onderdelen gegrond.

Zij kent aan klager een tegemoetkoming toe van €50,-.

Deze uitspraak is op 3 juni 2022 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. T.B. Trotman, voorzitter, mr. drs. L.C. Mulder en mr. A.M.G. Smit, leden, bijgestaan door mr. R. Kokee, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

 

 

 

Beklagnr

VE-2021-…

Klacht

 

a 082 Weigering luchten op: 2, 3 en 4 juli 2021
b 138 Weigering luchten op:16 augustus 2021
c 079

Visitatie en kamerinspectie op:29 juni 2021

Inbeslaggenomen spullen niet terugontvangen (Blu-rayspeler en X-box 360)

d 117

Controle met drugshond;

Regelmatige fouillering en visitatie

e 134 Celinspectie op 20 augustus 2021 en plaatsing in EBK (extra beveiligde kamer) na vondst kartelmes op afdeling
f 080 Afdelingsarrest dd 8 juli 2021 na vondst micro-usb met porno.
g 098 Voortduren vrijheidsbeperkende maatregelen
h 129 Kamerprogramma
i 081 Kamerafzondering na vondst drugs in X-box
j 052 Weigering uitreiken postpakket aan klager op 29 april 2021
k 144 Weigering uitreiken postpakket aan klager op 1 september 2021
l 040 Weigering voorwerpen op kamer: koelkast + ventilator
m 069 Inbeslagname tondeuse na celinspectie – ingetrokken
n 071 Weigering voorwerpen op kamer: koffiezetapparaat - ingetrokken
o 116 Schade na celinspectie op 29 juli 2021: losgetrokken kabels, JBL en soundbar lagen op de grond, beschadiging sporttas en posters
p 045 Weigering doen van boodschappen buiten de kliniek - ingetrokken
q 048 Weigering voorwerpen op kamer: glazen pot Nescafe - ingetrokken
r 049 Weigering contact met buitenwereld: geen toegang tot bepaalde sites op internet - ingetrokken
s 126 Weigering toestemming bijwonen gebedsdienst (Moskee)
t 139 Geen recreatietijd op 20 augustus 2021 - ingetrokken
u 140 Schending recht op bewegingsvrijheid door insluiting op kamer op 19 augustus 2021 om 19.30 uur - ingetrokken
v 128 Weigering bellen met advocaat en niet doorgeven belcontact - ingetrokken

 

 

Naar boven