Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/8246/GA, 22 augustus 2022, beroep
Uitspraakdatum:22-08-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer    R-20/8246/GA
    
            
Betreft    [Klager]
Datum    22 augustus 2022


Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

1. De procedure
Klager heeft beklag ingesteld tegen de omstandigheid dat het positieve saldo op de rekening-courant stelselmatig verkeerd wordt weergegeven, waardoor hij niet alle producten uit de winkel ontvangt.

De beklagrechter bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Sittard heeft op 30 september 2020 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag (G-2020-574). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van de PI Sittard (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De standpunten in beroep
Standpunt van klager
Uit de twee bewijsstukken blijkt dat op de dag voordat de boodschappen moesten worden betaald, er meer dan voldoende saldo op de rekening-courant stond.  

Standpunt van de directeur
De directeur heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om op het beroep te reageren. 

3. De beoordeling
Ontvankelijkheid van klager in beklag
De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag, omdat klager in zijn klaagschrift onvoldoende nauwkeurig heeft vermeld op welke data het saldo van de rekening-courant niet correct was weergegeven en niet vermeld wordt wanneer de winkelbestellingen niet goed zijn gegaan. 

De beroepscommissie merkt op dat klager klaagt over een structureel probleem met betrekking tot zijn rekening-courant. Klager heeft concreet in zijn klaagschrift vermeld dat hij  ‘afgelopen donderdag’ voor meer dan €20,- aan verse producten bij de inrichtingswinkel besteld had, maar deze niet geleverd heeft gekregen. Op basis van de afschriften van de rekening-courant werd aangenomen dat klager slechts een positief saldo had van €8,-. Gelet op het voorgaande is naar het oordeel van de beroepscommissie voldoende duidelijk waartegen de klacht zich richt. Zij zal de uitspraak van de beklagrechter daarom vernietigen en klager alsnog ontvankelijk verklaren in zijn beklag. De beroepscommissie zal om proceseconomische redenen als enige en hoogste instantie inhoudelijk op het beklag beslissen.

Inhoudelijke beoordeling
Op grond van artikel 44, vijfde lid, van de Penitentiaire beginselenwet, draagt de directeur zorg voor regels over de aankoop door gedetineerden van andere gebruiksartikelen dan degene die de directeur ter beschikking stelt. Onder deze zorgplicht valt tevens het onder de aandacht brengen van (structurele) problemen met betrekking tot saldolijsten, nu men voor tijdige en adequate leveringen afhankelijk is van actuele saldolijsten (vgl. RSJ 19 juli 2018, R 44).

Uit de huisregels van de PI Sittard volgt – voor zover hier van belang – dat, wanneer voor meer geld wordt besteld dan de vastgestelde waarde of het tegoed, de artikelen worden geleverd volgens de volgorde van het bestelformulier totdat het maximaal te besteden bedrag bereikt is. Het saldo dat op een vrijdag op de rekening-courant staat, is bepalend voor het totaal van de aankopen voor de daaropvolgende week.

Klager heeft voor meer dan €20,- aan verse producten bij de inrichtingswinkel besteld. De inrichtingswinkel heeft op woensdag 5 augustus 2020 niet alle producten aan klager verstrekt, omdat klager een te laag saldo op zijn rekening-courant had. Klager stelt dat op de dag vóórdat de producten moesten worden betaald, er voldoende saldo op zijn rekening-courant stond. Dit heeft klager onderbouwd met een afschrift van 5 augustus 2020 van zijn rekening-courant. Uit de huisregels volgt echter dat het saldo dat op een vrijdag op de rekening-courant staat bepalend is voor het totaal van de aankopen voor de daaropvolgende week. De beroepscommissie stelt op basis van het afschrift van de rekening-courant vast dat klager op vrijdag 31 juli 2020 over onvoldoende saldo beschikte om voor meer dan €20,- aan verse producten te bestellen. Gelet daarop kan niet worden geoordeeld dat de directeur niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht. De beroepscommissie zal het beklag daarom ongegrond verklaren.  

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.


Deze uitspraak is op 22 augustus 2022 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. A.M.G. Smit en mr. D.R. Sonneveldt, leden, bijgestaan door mr. P.L. Kraaijenbrink, secretaris.
 
 
secretaris    voorzitter
 

Naar boven