Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/27482/SGA, 25 mei 2022, schorsing
Uitspraakdatum:25-05-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer 22/27482/SGA

Betreft [verzoeker]

Datum 25 mei 2022

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [verzoeker] (hierna: verzoeker)

1. De procedure

De directeur van de Penitentiaire Inrichting Leeuwarden (hierna: de directeur) heeft aan verzoeker een ordemaatregel opgelegd van plaatsing in afzondering in een afzonderingscel, voor de duur van veertien dagen, vanwege het weigeren zijn verblijf in zijn meerpersoonscel (MPC) voort te zetten, ingaande op 19 mei 2022 om 13:11 uur en eindigend op 2 juni 2022 om 13:11 uur.

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek en van het klaagschrift.

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Verzoeker voert aan dat hem op 18 mei 2022 net voor 13:00 uur een rapport is aangezegd en dat de directie niet binnen 24 uur bij hem is gekomen voor het verhoor of het uitreiken van de beschikking. Hij is vanaf 18 mei 2022 in afzondering geplaatst en op de beschikking staat

19 mei 2022.

Uit de inlichtingen van de directeur en de bijgevoegde stukken komt naar voren dat verzoeker in de nacht van 17 mei op 18 mei 2022 in een time-out cel is geplaatst vanwege spanningen met zijn celgenoot. Doordat verzoeker bleef weigeren in zijn MPC te verblijven, heeft het afdelingshoofd hem op 18 mei 2022 om 13:10 uur een rapport aangezegd en is hij op 18 mei 2022 omstreeks 13:30 uur naar een strafcel overgebracht. De directeur heeft verzoeker op 19 mei 2022 omstreeks 13:11 uur bezocht en nogmaals gehoord over zijn weigering in zijn MPC plaats te nemen. Op grond van deze weigering heeft verzoeker een ordemaatregel opgelegd gekregen. Het gebrek aan gevangeniscapaciteit in combinatie met verzoekers weigering zorgt ervoor dat hij nog steeds in een afzonderingscel verblijft.

De voorzitter stelt vast dat uit de inlichtingen van de directeur en de bijgevoegde stukken blijkt dat verzoeker op 18 mei 2022 omstreeks 13:30 uur is ingesloten op grond van een bewaardersarrest als bedoeld in artikel 24, vierde lid, van de Penitentiaire beginselenwet. Het voornoemde brengt met zich mee dat het bewaardersarrest zou kunnen voortduren tot uiterlijk 19 mei 2022 om 04:10 uur. De voorzitter stelt vast dat deze termijn is overschreden en dat de directeur deze termijnoverschrijding niet heeft gemotiveerd. De bestreden beslissing is dan ook in strijd met een wettelijk voorschrift tot stand gekomen en moet als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Het verzoek zal daarom worden toegewezen.

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist.

Deze uitspraak is op 25 mei 2022 gegeven door mr. C.N. Dijkstra, voorzitter, bijgestaan door mr. L. van der Linden, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven