Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0082/GB, 4 april 2008, beroep
Uitspraakdatum:04-04-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/82/GB

Betreft: [klager] datum: 4 april 2008

De beroepscommissie als bedoeld in art. 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. Hoekzema, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 december 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Klager is, bijgestaan door zijn raadsvrouw, op 29 februari 2008 door een lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing tot beëindiging van zijn deelname aan een penitentiair programma (p.p.) en plaatsing in het huis van bewaring (h.v.b.) Haarlem ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 24 juni 2003 gedetineerd. Hij verbleef in de z.b.b.i. De
Fleddervoort te Veenhuizen. Vanuit deze inrichting is hij geselecteerd voor deelname aan een p.p. Op 22 juni 2007 is het p.p. aangevangen en is klager administratief ondergebracht bij PIA Haarlem. Op 10 december 2007 is beslist tot beëindiging van
deelname aan het p.p. Op 6 december 2007 is hij geplaatst in het h.v.b. Haarlem.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De beslissing van de
selectiefunctionaris is onzorgvuldig genomen, omdat op geen enkele wijze rekening is gehouden met de belangen van klager. Klager betwist dat hij zich niet aan de afspraken heeft gehouden en stelt juist zorgvuldig en in overleg te werk te zijn gegaan.
Klager is al enige tijd bezig met zijn p.p. en doet zijn uiterste best om zijn leven opnieuw goed op te bouwen, door te werken en afbetalingsregelingen te treffen voor zijn schulden. Voorts is klager bezig een uitkering aan te vragen.
De begeleidster van de reclassering heeft klager medegedeeld dat hij niet langer werkzaam kon zijn op Schiphol. Klager is daarop overgeplaatst naar een project met meer toezicht. Voor klager was deze baan onbevredigend. Klager heeft aangegeven dat hij
meer uitdaging zocht in zijn werk en is toen zelfstandig, maar in overleg, een andere functie gaan zoeken. Op een gegeven moment heeft dit geresulteerd in een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Klager wilde dit direct aan zijn begeleidster
melden, maar zij was niet bereikbaar en heeft klager niet teruggebeld. Gezien het korte tijdsbestek heeft klager besloten toen wel op de sollicitatie te verschijnen, aangezien hij anders wellicht deze baan kon mislopen. Zijn werkgever was op de hoogte
van het feit dat klager afwezig zou zijn in verband met een sollicitatie.
Verder is door en namens klager verklaard tijdens het horen op 29 februari 2008. Het van dat horen opgemaakte verslag is aan deze uitspraak gehecht.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Uit de rapportage van de reclassering is gebleken dat klager zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. Met hem is op 29 november 2007 afgesproken dat hij
eventuele sollicitatiegesprekken dient te plannen op dagen dat hij niet werkt. Klager heeft desondanks zijn sollicitatiegesprek gepland op 30 november 2007, waardoor hij niet aanwezig is geweest op het groepsproject. Voorts maakt de rapportage melding
van het feit dat de houding van klager negatief is met betrekking tot het groepstraject en dat hij weinig tot niets uitvoert. Ook heeft hij zich niet gehouden aan de afspraak om een verwijsbrief te vragen bij zijn huisarts voor behandeling in De Waag.
Volgens de reclassering is er sprake van weerstand met betrekking tot de behandeling. Er zijn meerdere onduidelijkheden met betrekking tot de behandeling van klager.

4. De beoordeling
De reclassering heeft gerapporteerd omtrent de voortgang van het p.p. van klager. De door en namens klager tegen de daarin weergegeven bevindingen aangevoerde bezwaren worden onvoldoende aannemelijk bevonden, zodat kan worden aangenomen dat klager zich
tijdens zijn p.p. meerdere malen niet aan afspraken heeft gehouden. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden
aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 4 april 2008

secretaris voorzitter

Naar boven