Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/108/GA, 2 april 2008, beroep
Uitspraakdatum:02-04-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vermissing  v

Uitspraak

nummer: 08/108/GA

betreft: [klager] datum: 2 april 2008

De beroepscommissie als bedoeld in art. 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 27 augustus 2007 van de beklagcommissie bij de gevangenis De Schie te Rotterdam,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 17 maart. 2008, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, is [...], unit-directeur bij voormelde gevangenis, gehoord.
Klager heeft schriftelijk laten weten niet ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de vermissing van klagers horloge.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Als een gedetineerde naar een strafcel wordt gebracht, wordt hij daar gefouilleerd en kan hij zijn sieraden afdoen. Deze worden in een preciosa zakje gedaan, welk zakje in een kluis bij de strafcel blijft. Zodra de gedetineerde weer naar zijn eigen cel
gaat, of wordt overgeplaatst naar een andere inrichting krijgt hij de spullen uit het preciosa zakje mee. Zo is het ook bij klager gegaan.
Als een gedetineerde al sieraden op zijn cel afdoet, kunnen deze niet zoekraken, omdat de cel meteen wordt afgesloten als de gedetineerde wordt overgebracht. Klager verbleef op een éénpersoonscel.

3. De beoordeling
Uit de stukken, noch uit het verhandelde ter zitting is komen vast te staan dat het horloge door toedoen van de directeur is zoekgeraakt. Er zijn geen feiten of omstandigheden aangevoerd of gebleken die tot de conclusie zouden kunnen leiden dat van de
gebruikelijke procedure is afgeweken. In de kluis bij de strafcel, noch op de cel van klager, van welke ontruiming op de voorgeschreven wijze een ontruimingsverslag is opgemaakt, is een horloge aangetroffen.
Het beroep zal mitsdien ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, dr. M. Kooyman en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 2 april 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven