Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7000/GA, 18 juli 2022, beroep
Uitspraakdatum:18-07-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer R-20/7000/GA       

Betreft [klager]

Datum 18 juli 2022

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen het niet doorgaan van avondrecreatie op 24 december 2019.

De beklagrechter bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Achterhoek te Zutphen heeft op 13 maart 2020 het beklag ongegrond verklaard (OH-2020-29). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van de PI Achterhoek (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Het standpunt van de directeur dat op 24 december 2019 het dagprogramma is aangepast waardoor de avondrecreatie verviel en dit is meegedeeld aan alle gedetineerden, is onjuist. In het programmaboekje over kerst en oud & nieuw 2019/2020 is over 24 december 2019 enkel meegedeeld dat op deze dag een extra film getoond zou worden. In het boekje staat geen aangepast dagprogramma op die dag, in tegenstelling tot 31 december 2019 waarop sprake was van een aangepast dagprogramma dat wel stond vermeld in het boekje.

Klager verzoekt zijn standpunt mondeling toe te lichten.

Standpunt van de directeur

De directeur heeft het standpunt in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling

Klager heeft verzocht het beroep mondeling te mogen toelichten. Dit verzoek is niet onderbouwd, terwijl de stukken voldoende informatie bevatten om het beroep te kunnen beoordelen. De beroepscommissie wijst het verzoek daarom af.

Op grond van de stukken kan worden vastgesteld dat de avondrecreatie (van klager) op 24 december 2019 niet is doorgegaan. Onweersproken is dat klager die avond is ingesloten op het moment waarop hij anders avondrecreatie had gehad.

Op grond van artikel 49, eerste en tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft een gedetineerde recht op tenminste zes uren recreatieve activiteiten per week. In artikel 3, tweede lid, aanhef en onder b, van de Penitentiaire maatregel (Pm) is bepaald dat de directeur in het gemeenschapsregime, bedoeld in artikel 20 van de Pbw, zorgdraagt voor een plusprogramma van 59 uur per week, waarin ten minste 28 uur per week aan activiteiten en bezoek worden aangeboden. Klager mag erop vertrouwen dat hem daadwerkelijk het aantal uren recreatie wordt geboden als vermeld in het dagprogramma en dat het niet doorgaan van recreatie gecompenseerd wordt (zie RSJ 14 oktober 2010, 10/1601/GA en 10/1602/GA).

De directeur heeft in het verweerschrift in beklag aangegeven dat tijdens de feestdagen, met kerst en oud en nieuw, in de PI een aangepast dagprogramma gold op grond waarvan de avondrecreatie niet doorging. Dit zou zijn medegedeeld aan de gedetineerden. Op welke wijze dit is gedaan kan niet blijken uit de stukken. Het programmaboekje dat klager heeft verstrekt, illustreert eerder het tegenovergestelde.

De beroepscommissie is dan ook van oordeel dat klager erop mocht vertrouwen dat hem daadwerkelijk het aantal uren recreatie zou worden geboden als vermeld in het dagprogramma en dat het niet doorgaan van recreatie gecompenseerd dient te worden. De beroepscommissie zal het beroep daarom gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en het beklag alsnog gegrond verklaren. Nu de rechtsgevolgen van het gemiste recreatiemoment niet meer ongedaan zijn te maken, komt klager een tegemoetkoming toe. De beroepscommissie zal deze vaststellen op €7,50.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij kent aan klager een tegemoetkoming toe van €7,50.

Deze uitspraak is op 18 juli 2022 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. T.B. Trotman, voorzitter, mr. R. Raat en mr. D. van der Sluis, leden, bijgestaan door mr. A. Laagland, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven